Засаглал

Засаглалын дадал дүрэм, ёс зүйн хэм хэмжээ нь Эрдэнэ Ресурсийн бизнесийн үйл хэргийн тулгуур зарчим болж, тус компанийн соёл, үйл ажиллагааны үндэс болдог.

Эрдэнэ Ресурс нь бизнесийн үйл ажиллагаандаа ёс зүйн хэм хэмжээ, дүрэм журмыг сахин ажиллахыг эрмэлздэг. Компанийн соёл, үйл ажиллагаанд засаглалын дадал дүрэм, ёс зүйн хэмжээг баримтлан ажилласнаар Компани илүү үр бүтээлтэй ажиллах боломжтой гэж бид үздэг. Иймээс ёс зүйн дүрэм журмыг баталж, захирал, ажилтан, албан тушаалтнууд тус бүрд дүрэмд тусгагдсан стандартуудыг даган мөрдөх шаардлагыг тавьдаг.

Компанийн засаглалын тогтолцоог дор тайлбарлав.

ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын чиг үүрэг

Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Эрдэнэ компанийн үйл хэрэг, удирдлагыг зүй зохистой чиглүүлэх үүрэгтэй байна. Энэхүү чиг үүргийг шууд болон Аудитын хороо, Цалин урамшууллын хороо, Компанийн засаглал ба мэдээлэл түгээх бодлогын хороо, Дотоод хяналтын хороо, Техникийн хороо зэрэг таван хороодоор дамжуулан хэрэгжүүлнэ.

Эрдэнэ компанийн удирдлагууд стратеги төлөвлөлт, бизнесийн зорилгоо боловсруулж, жилийн болон тухай бүрийн удирдлагын явцын тайлангаар дамжуулан ТУЗ-д танилцуулан, ТУЗ-ийн бүрэн бүрэлдэхүүнээр хянуулан батлуулна. Түүнчлэн ТУЗ-ийн бүрэн бүрэлдэхүүн нь жилийн санхүүгийн тайлан, үйл ажиллагааны тайлангууд, жилийн төсөв, удирдлагын төлөөллийн эрхийн мэдэгдэл, материаллаг өөрчлөлтийн мэдээллүүд, төсвөөс гадуурх материаллаг өөрчлөлт орох худалдан авалт, хувьцаа гаргалт зэргийг хянаж, батална.

Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн тоо болон үйл ажиллагааны тогтвортой байдлаас үүдэн ТУЗ-д шинээр нэр дэвшин ажиллах гишүүдэд тусгайлсан хөтөлбөр, сургалт хийдэггүй. Гэвч шинээр сонгогдсон ТУЗ-ийн гишүүд нь үнэт цаасны хууль тогтоомжийн хүрээнд хүлээх үүрэг хариуцлага, гишүүдэд болон компанид тавигдах шаардлага, хязгаарлалт болон компанийн бүхий бодлого, дүрэм журмын хуулбарыг багтаасан бүрэн хэмжээний танилцуугыг хүлээн авдаг.

ТУЗ жилд дөрөв удаа, шаардлагатай тохиолдолд түүнээс олон удаа хуралдана.

Удирдлагын хараат бус байдал

Үнэт цаасны холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу ТУЗ-ийн таван гишүүний гурав нь “хараат бус гишүүн” байх шаардлагатай. Хараат бус гишүүн гэж Эрдэнэ компанитай шууд болон шууд бус харилцаагүй, гагцхүү ТУЗ-ийн гишүүн болохын хувьд гишүүний хөндлөнгийн үнэлгээ, дүгнэлт хийх замаар үйл ажиллжгаанд оролцох боломжтой этгээдийг хэлнэ.

ТУЗ нь компанийн удирдлагаас хараат бус байдлаа зүй зохистойгоор хадгалах, хараат бус үнэлэлт дүгнэлтийг гаргах үүрэгтэй. Иймээс Цалин урамшууллын хороо, Аудитын хороо, Байгууллагын засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороодын бүх гишүүд хоорондоо хамааралгүй, хараат бус гишүүдээс бүрддэг.

ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод

ТУЗ-ийн дэргэд Аудитын хороо, Цалин урамшууллын хороо, Байгууллагын засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо, Дотоод хяналтын хороо, Техникийн хороо гэсэн таван байнгын хороо байна. ТУЗ нь бизнесийн онцгой асуудлыг шийдвэрлэх үүднээс тухай бүрт түр хороо байгуулан ажиллуулж болно.

Аудитын хороо нь бүгд хараат бус Анна Биолик, Жон Бюрн, Лэйтон Крофт нарын гурван гишүүнээс бүрдэнэ. Тус хороо нь компанийн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлагналын үйл явц, компанид тулгарах үйл ажиллагааны үндсэн эрсдлийг удирдах дотоод хяналт, удирдлагын мэдээллийн систем зэрэгт хяналт шинжилгээ хийх үүрэгтэй байна. Аудитын хороо дунд хугацааны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг хянан баталж, санхүүгийн жилийн нэгтгэсэн тайланг хянаж, ТУЗ-өөр хэлэлцүүлэн батлуулах санал оруулахаас гадна Компанийн хөндлөнгийн аудиторын аудитын үр дүнг үнэлж, аудиторыг шинэчилнэ. Аудитын хорооны бүх гишүүн тайлан баланс, орлогын тайлан, мөнгөн урсгалын тайланг уншиж ойлгох чадвартай байна. Түүнчлэн хамгийн багадаа нэг гишүүн нь Канадын нягтлан бодох бүртгэлийн нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн зарчмуудын дагуу хавсаргасан тодруулга бүхий санхүүгийн цогц тайланд дүн шинжилгээ хийж, тайлбарлан хөрвүүлэх чадвартай байх шаардлагатай. Уг хороо нь жилд дөрвөөс цөөнгүй удаа хуралдана.

Цалин урамшууллын хороо Крис Кован, Камерон МакРей, Дэвид Мошер нарын гурван гишүүнээс бүрдэж байна. Эрдэнэ компанийн гүйцэтгэх албан тушаалтнуудын ажлын гүйцэтгэл, урамшуулал зэргийг хянаж, Компанийн ирээдүйд эзэмшүүлэх нэгж хувьцааны төлөвлөгөөний зүй зохистой хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэгтэй. Тус хороо нь гүйцэтгэх албан тушаалтнуудын урамшууллын төлөвлөгөө, нөхцөлийг хянаж, ТУЗ-өөр хэлэлцүүлэн батлуулах үүрэгтэй. Цалин урамшууллын хороо жилд хоёр удаа хуралдана.

Байгууллагын засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороог Анна Биолик, Жон Бюрн, Лэйтон Крофт нарын гурван гишүүн бүрдүүлдэг. Тус хороо нь Дотоод мэдээлэл ашиглан арилжаанд оролцох бодлого зэрэг компанийн ил тод байдлын зарчим, зохицуулалтын шаардлагуудыг хянах үндсэн чиг үүрэгтэй. Түүнчлэн ил тод байдлын зохих систем, үйл явц, хяналтыг бүрдүүлж, мэдээ мэдээлэл, чухал баримт бичгүүдийг ил тод, нээлттэй болгохоос өмнө хянах үүрэгтэй байна.

ТУЗ-д шинэ гишүүн нэр дэвшүүлэх, гишүүдийг үнэлэх үүргийг ТУЗ-ийн бүрэн бүрэлдэхүүн хэрэгжүүлэх бөгөөд захирал бүр ТУЗ-өөр хэлэлцүүлэх асуудлыг санал болгох эрхтэй. ТУЗ-д шинэ гишүүн нэр дэвшүүлж, ТУЗ-өөр хэлэлцүүлэх эрх нь ТУЗ-ийн гишүүн бүрт нээлттэй хэдий ч ТУЗ-д нэр дэвшигчдийн чадвар, Хувьцаа эзэмшигчдийн Ээлжит хурал дээр танилцуулах нэр дэвшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг Байгууллагын засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо хянана. Тус хороо нь жилд дөрвөөс доошгүй удаа хуралдана.

Дотоод хяналтын хороо нь Петер Акерли, Ж.С. (Крис) Кован нарын хоёр захирлаас бүрдэж байна. Тус хороо нь Компанийн Хяналтын бодлогын дагуу Компанийн захирал, ажилтнууд, тэдгээртэй хамаатай гэр бүлийн гишүүд компанийн үнэт цаас арилжаалах үед зөвшөөрөл олгож, хяналт тавина.

Техникийн хороо нь уул уурхай, ашигт малтмалын олборлолтын чиглэлээр олон жилийн туршлагатай Петер Акерли, Ж.С. (Крис) Кован, Камерон МакРей, Дэвид Мошер нарын гишүүдээс бүрдэнэ. Уг хороо нь аливаа худалдан авалт, нэгдэн нийлэх үйл ажиллагаа болон бусад боломжуудыг ТУЗ-өөр хянуулан хэлэлцүүлэхийн өмнө тодорхойлж, нягтлах үүрэгтэй. Энэхүү хороо нь дээр дурдсан үйл ажиллагаа болон боломж үүссэн тухай бүрт хуралдана.

Ёс зүйн хэм хэмжээ, Бизнесийн ёс зүй

Компани, түүний бүх хамааралтай этгээд нь эрх зүйн болон бизнесийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахин ажиллах үүрэгтэй.

Компанийн ёс зүйн хэм хэмжээ, Бизнесийн ёс зүйн бодлогыг энд дарж үзнэ үү.

Ил тод байдлын бодлого

Компанийн ТУЗ болон Удирдлага нь компанийн Ил тод байдлын бодлогод тусгасан дагуу хөрөнгө оруулагчдад нээлттэй, шударга, бүрэн мэдээлэл өгч, харилцаж ажиллана. Компанийн талаар хөрөнгө оруулагч олон нийтэд мэдээ мэдээллийг:

  • Тухай бүрт, баримттай, үнэн зөв;
  • Эрх зүйн болон зохицуулалтын шаардлагад нийцүүлэн түгээх; Ил тод байдлын бодлогын зорилго оршино.

Ил тод байдлын бодлого нь компанийн захиралууд, удирдах албан тушаалтан, ажилтан, Эрдэнэ компанийн нэрийн өмнөөс мэдэгдэл хийх эрх бүхий этгээд болон компанийн бусад бүх этгээдэд хамаарна.

Харилцаа холбооны бодлого

Хувьцаа эзэмшигчидтэй байнгын холбоотой ажиллан, тэдгээрийн санал хүсэлт, асуудлыг шийдвэрлэх нь Компанийн харилцаа холбооны тэргүүлэх чиглэл мөн. Компани болон хувьцаа эзэмшигчдийн хоорондын харилцаа холбоог зүй зохистой ханган ажиллахын тулд Эрдэнэ Компани:

  • Байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг тогтмол олон нийтэд танилцуулах,
  • Цахим хуудас ажиллуулж, тогтмол шинэчлэх,
  • Хувьцаа эзэмшигчтэй харилцаж, тэдгээрийн асуудлыг Удирдлагад уламжлан шийдвэрлүүлэх үүрэг бүхий ажилтантай байдаг.

Шүгэл үлээгчийг хамгаалах бодлого

Компанийн батласан Шүгэл үлээгчийг хамгаалах бие даасан бодлогын хэрэгжилтэд Аудитын хороо хяналт тавьж, Байгууллагын засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо хэрэгжилтийг ханган зохицуулна. Шүгэл үлээгчийг хамгаалах бодлого нь бүх ажилтнууд аливаа зөрчлийн аль шатанд оролцсоноос үл хамааран тухайн зөрчлийн талаар нэрээ нууцлан мэдэгдэхэд тухтай, аюулгүй нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилготой юм.

Шүгэл үлээгчийг хамгаалах бодлогыг бүрэн эхээр нь энд дарж үзнэ үү. Компанитай холбогдох бол Холбоо барих хуудсанд очно уу.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гүйцэтгэл

Гүйцэтгэлийг Удирдлагын оролцоотойгоор ТУЗ нь үечилсэн байдлаар үнэлдэг бөгөөд ТУЗ-ийн тусгай хурал зарлан хуралдуулдаггүй. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдахаас өмнө Хувьцаа эзэмшигчдэд хүргүүлэх Эрх хэмжээг төлөөлүүлэх мэдэгдэлд ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшууллын талаар ил тод мэдээлнэ.

Санал ѳгѳх бодлого

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корп.-ийн Тѳлѳѳлѳн Удирдах Зѳвлѳлийн гишүүд нь сайн засаглалыг ѳндѳр түвшинд хангаснаар хѳрѳнгѳ оруулагчдын итгэлийг хадгалах, үнэ цэнийг бий болгоно гэж үздэг.

Тѳлѳѳлѳн Удирдах Зѳвлѳлийн гишүүдийг сонгох Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын үеэр санал ѳгѳх саналын хуудсаар дамжуулан нэр дэвшиж буй гишүүний тѳлѳѳ эсвэл эсрэг санал ѳгч болно. Хурлын үеэр хурал даргалагч нь санал хураалтын дүнг нэр дэвшигч тус бүрээр танилцуулах ба, хурлын хянагч нь санал ѳгсѳн болон түдгэлзсэн тоог хянан, тэмдэглэнэ. Санал хураалтаас ѳмнѳ тѳлѳѳлѳгч болон итгэмжлэлээр дамжуулан санал ѳгсѳн хувьцаа эзэмшигчийн саналыг хурлын даргалагч нэгдсэн үр дүнг танилцуулахаас ѳмнѳ мэдээлж болно. Хурлын дараа Компани нь хурлын санал хураалтын үр дүнг танилцуулсан хэвлэлийн мэдээг гаргах үүрэгтэй.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын үеэр эсвэл хурлын ѳмнѳ тѳлѳѳлѳгч болон итгэмжлэлээр санал авч, олонхийн саналаар сонгогдох нь Компанийн ТУЗ-ийн гишүүн болох үндэслэл болно. Мѳн ТУЗ-д нэр дэвшсэн гишүүний авсан саналын тоо түдгэлзсэн саналын тооноос бага бол хурлын дараа ТУЗ-ын даргад нэр дэвшихээс татгалзах саналаа хүргүүлэх үүрэгтэй. ТУЗ-ѳѳр хүлээн зѳвшѳѳрѳгдсѳнѳѳр үүргээс чѳлѳѳлѳгдѳнѳ. Энэхүү бодлогын хүрээнд нэр дэвшиж буй гишүүдийн тоо нь сонгогдох гишүүдийн тоотой тэнцүү байх үед “ѳрсѳлдѳѳнгүй санал хураалт” гэж үзнэ.

Компанийн сайн засаглалын хороо нь гишүүн үүргээсээ татгалзах саналыг ТУЗ-д танилцуулна.

Үүргээсээ чѳлѳѳлѳгдѳх хүсэлт тавьсан гишүүн нь Хороо болон ТУЗ-ын хэлэлцүүлэгт оролцохгүй байж болно. Хэлэлцүүлэгийн үеэр гишүүд үүргээс чѳлѳѳлѳгдѳх гишүүний Компанид ажилласан жил, оруулсан хувь нэмэр, чадвар, үүргээс чѳлѳѳлѳгдсѳнѳѳр Компанид учирч болох эрсдэл, Компанийн сайн засаглал, бодлого дүрэм журмуудад нѳлѳѳлѳх нѳлѳѳлѳл зэргийг хэлэлцүүлнэ.

Хорооны гаргасан зѳвлѳмжийн хүрээнд ТУЗ нь 90 хоногийн хугацаанд үр дүнг олон нийтэд танилцуулах, хэвлэлийн мэдээллээр дамжуулан мэдээлэх зэрэг арга хэмжээг авна. Хэвлэлийн мэдээлэл болон олон нийтэд танилцуулсан зѳвлѳмжийг Торонтогийн Хѳрѳнгийн Биржид хүргүүлэх үүрэгтэй. ТУЗ нь гишүүний эрхийг түдгэлзүүлэх шийдвэр гаргасан ч гишүүн тодорхой нѳхцѳл байдлаас шалтгаалан ТУЗ-д үргэлжлүүлэн ажиллах нѳхцѳл гарч болзошгүй. Мѳн ТУЗ гишүүний эрхийг түдгэлзүүлэхээс татгалзсан тохиолдолд хэвлэлийн мэдээ болон бусад зѳвлѳмжид шалтгааныг тодорхой дурдана.

Гишүүний эрхийг түдгэлзүүлэх шийдвэр гаргасан тохиолдолд Компанийн тухай хууль, Компанийн дотоод дүрэм журмын хүрээнд (i) дараагийн ээлжит хурал хүртэл орон тоог хоосон үлдээх, (ii) хувьцаа эзэмшигчдийн итгэлийг хүлээх магадлалтай гэсэн иргэнийг гишүүнээр томилох (iii) ээлжит бус хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах, хурлаар ТУЗ-ийн гишүүнийг томилох зэрэг арга хэмжээг авч болно.

ТУЗ-ийн гишүүн нь бодлого, дотоод журмын дагуу түдгэлзэх санал гаргаагүй тохиолдолд, ТУЗ нь дараагийн сонгуулиар тухайн гишүүнийг дахин санал болгохоос татгалзах эрхтэй. Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корп.-ийн ТУЗ-ийн гишүүд 2013 оны 4 сарын 18-нд батлан, 2017 оны 3 сарын 6-нд нэмэлт ѳѳрчлѳлт оруулав.

Урьдчилан мэдэгдэх бодлого

ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРП. (“КОРПОРЭЙШН”)

КОМПАНИЙН ДОТООД ЖУРАМ 1-Д ОРСОН НЭМЭЛТ ѲѲРЧЛѲЛТ

2013 оны 4 сарын 18-ны ѳдрѳѳр хүчин тѳгѳлдѳр болсон Компанийн журмын ѳѳрчлѳлтѳд:

ТУЗ-ийн гишүүдийг нэр дэвшүүлэх 10А.

10A.

(a) Нэр дэвшүүлэх үйл явц. Хууль болон Компанийн дотоод журмын хүрээнд дараах аргачлалын дагуу нэр дэвшүүлээгүй тохиолдолд нэр дэвшигч нь Компанийн ТУЗ-ийн гишүүн болох эрхгүй байна. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал дээр эсвэл дараах этгээдийн зарласан ээлжит бус хурлын зорилгуудын нэг нь ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох бол ээлжит бус хурал дээр ТУЗ-д сонгогдох этгээдийг нэр дэвшүүлнэ. Үүнд:

(i) Хурлын мэдэгдлийн дагуу ТУЗ, эсвэл ТУЗ-ийн шаардлагаар;

(ii) Хуулийн заалтын дагуу гаргасан саналын хүрээнд нэг болон хэд хэдэн хувьцаа эзэмшигч, тэдгээрийн хүсэлт, шаардлагаар, эсвэл Хуулийн заалтын дагуу гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн шаардлагаар;

(iii) Аливаа этгээд (“Нэр дэвшүүлж буй хувьцаа эзэмшигч”) буюу:

a. Энэхүү 10А хэсэгт заасан дагуу мэдэгдэл хүргүүлсэн өдрийн ажил тарах цагт, хурлын мэдэгдэл гаргасан бүртгэлийн өдөр хуралд саналын эрх бүхий нэг буюу түүнээс олон хувьцаа эзэмшигчээр бүртгэгдсэн эсвэл саналын эрх бүхий хувьцааг давуу эрхтэйгээр эзэмшдэг этгээд,

b. the principal occupation or employment of the person;

(b) Хугацаат мэдэгдэл. Нэр дэвшүүлж буй хувьцаа эзэмшигч нэр дэвшүүлэхэд холбогдох шаардлагыг хангасан байхаас гадна Компанийн төв оффист байрлах Компанийн нарийн бичгийн даргад нэр дэвшүүлэлтийн хугацаат мэдэгдлийг зүй зохистой бичгэн хэлбэрээр хүлээлгэн өгнө.

(i) Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын хувьд хурал болохоос өмнөх 30 хоногоос багагүй, 65 хоногоос ихгүй хугацаанд, гэхдээ хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хуралдуулах тухай олон нийтэд анх зарласан өдрөөс хойш тавин (50) өдрөөс багагүй хугацааны (“Мэдэгдлийн өдөр”) дотор хурал хуралдах гэж буй тохиолдолд Нэр дэвшүүлж буй хувьцаа эзэмшигч нь мэдэгдлийн өдрөөс хойшхи арав дахь (10) өдрийн бизнес хаагдах хугацаанаас хэтрэлгүй мэдэгдэл өгнө.

(ii) ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгох хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал (жилийн хурал бус) зарлагдсан тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг хуралдуулах тухай олон нийтэд анх зарласан өдрөөс хойшхи арван тав дахь (15) өдрийн ажлын цаг дуусахаас хэтрэлгүй мэдэгдэл өгнө.

Нэр дэвшүүлж буй хувьцаа эзэмшигчийн мэдэгдэл өгөх дээр дурдсан хугацаа нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурал эсвэл хурлын зар хойшлогдсоноос шалтгаалан өөрчлөгдөхгүй.

(d) Хугацаат мэдэгдлийн тохиромжтой загвар. Нэр дэвшүүлж буй хувьцаа эзэмшигч нь Компаний нарийн бичгийн даргад дараах зүйлсийг тодорхойлсон зүй зохистой маягтаар бэлтгэсэн мэдэгдлийг бичгээр өгнө. Үүнд:

(i) Нэр дэвшүүлж буй хувьцаа эзэмшигч нь ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх этгээдийн дараах мэдээллийг тодорхойлсон байна. Үүнд:

a. Тухайн этгээдийн нэр, нас, ажлын хаяг, оршин суугаа хаяг;

b. Тухайн этгээдийн үндсэн мэргэжил, эрхэлж буй ажил;

c. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүртгэлийн өдөр (хэрэв ийм өдрийг олон нийтэд зарласан, ийм өдөр болсон бол), ийм мэдэгдэл хүргүүлсэн өдрөөр тухайн этгээдийн хяналтад байдаг, эзэмшиж байгаа эсвэл бүртгэгдсэн Компанийн хөрөнгөд эзлэх хувьцааны тоо, дугаар, ангилал;

d. Хууль тогтоомжууд болон Үнэт цаасны үйлчлэх хууль (доор тодорхойлсон)-ийн дагуу санал авахтай холбогдон гаргасан итгэмжлэлийн хүсэлттэй холбоотойгоор саналын зөрүүний тайланд хавсаргах шаардлагатай тухайн этгээдтэй холбоотой бусад мэдээллүүд.

(ii) Хууль тогтоомжууд болон Үнэт цаасны үйлчлэх хууль (доор тодорхойлсоны)-ийн санал авахтай холбогдон гаргасан итгэмжлэлийн хүсэлттэй холбоотойгоор саналын зөрүүний тайланд хавсаргах шаардлагатай Нэр дэвшүүлж буй хувьцаа эзэмшигчийн эзэмшиж буй Компанийн аливаа саналын эрхтэй хувьцаатай холбоотой аливаа итгэмжлэл, гэрээ, зохицуулалт, ойлголцол, харилцаа болон бусад мэдээлэл.

Санал болгож буй нэр дэвшигчээс тухайн нэр дэвшигч нь Компанийн хараат бус, бие даасан гишүүн болох шаардлагыг хангасан эсэхийг тодорхойлох эсвэл санал болгож буй нэр дэвшигчийн хараат бус байдлын талаар хувьцаа эзэмшигчид ойлголт өгөх үүднээс Компани бичгээр үйлдсэн зөвшөөрөл гэх мэт бусад мэдээллийг шаардаж болно.

(e) ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшихэд тавигдах шаардлага. Энэхүү 10А хэсгийн заалтуудын дагуу нэр дэвшээгүй аливаа этгээд Компанийн ТУЗ-ийн гишүүний сонгуульд оролцох эрхгүй байна. Гэхдээ 10А хэсэгт заасан аливаа заалтыг хувьцаа эзэмшигч нь (ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчээс бусад) хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дээр Хуулийн зүйл заалтын дагуу санал гаргах эрх бүхий аливаа асуудлыг хэлэлцүүлэх явдлыг хориглосон заалт гэж үзэхгүй. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дарга нь нэр дэвшүүлэх үйл явц дээр дурдсан аргачлалын дагуу явагдсан эсэхийг тодорхойлж, хэрэв санал болгосон нэр дэвшигч нь дээрх аргачлалын дагуу нэр дэвшээгүй бол ийм доголдолтой нэр дэвшигчийг хасахыг мэдэгдэнэ.

(f) Нэр томъёо. 10А хэсэгт ашигласан доорх нэр томъёог дараах утгаар ойлгоно. Үүнд:

(i) “олон нийтэд зарлах” гэж Канад дахь үндэсний мэдээллийн сувгаар мэдээ нэвтрүүлэх, эсвэл Цахим баримт бичгийн дүн шинжилгээ, хандалтын систем болох www.sedar.com цахим хуудсанд байрлах Компанийн нэр дор олон нийтэд зориулсан албан мэдээ нийтлэхийг;

(ii) “Үнэт цаасны тухай хууль” гэж Канад улсын нутаг дэвсгэр, харъяалагдах муж бүрт үйлчлэх, тухай бүрт нэмэлт өөрчлөлт орох үнэт цаасны хууль тогтоомж, түүний хүрээнд боловсруулан мөрдүүлэх дүрэм, журам, маягт, үндэсний хэвлэмэл хэрэгслүүд, бусад хэрэгслүүд, бодлого, бюллетин, болон Канадын муж, газар нутаг бүрийн үнэт цаасны хороо, түүнтэй адилтгах зохицуулагч байгууллагын мэдэгдлүүдийг.

(g) Мэдэгдэл хүргүүлэх. Энэхүү журмын өөр бусад заалтаас үл хамааран 10А хэсгийн дагуу Компанийн Нарийн бичгийн даргад мэдэгдэл хүргүүлэхдээ зөвхөн биечлэн гарт нь, факсаар эсхүл цахим (и-мэйл) шуудангаар (ийм мэдэгдэл хүлээн авах зорилгоор Компанийн Нарийн бичгийн даргын тухай бүрт тогтоосон цахим шуудангийн хаягруу) илгээх бөгөөд Компанийн төв байрны хаягаар Нарийн бичгийн даргад биечлэн хүргүүлсэн, цахим шуудангаар илгээсэн (дээр дурдсан хаягруу) эсхүл факсаар дамжуулсныг (ийнхүү факсаар илгээснийг хүлээн авсан болохоо баталгаажуулсан баримтыг хүлээн авсан байх) мэдэгдэл хүргэгдсэн гэж үзэх ба хэрэв ажлын бус өдөр эсхүл ажлын өдөр оройн 5:00 цагаас (Халифаксын цагаар) хойш цахим харилцаа холбоогоор мэдэгдэл илгээсэн бол тухайн мэдэгдлийг дараагийн ажлын өдөр нь хүргэгдсэн гэж үзнэ.

(h) ТУЗ-ийн шийдвэр. Дээр дурдсанаас үл хамааран ТУЗ нь өөрийн шийдвэрээр энэхүү 10А хэсэгт тодорхойлсон шаардлагуудаас татгалзаж болно.

Тухай бүрт нэмэлт өөрчлөлт орж болох Компанийн Дотоод журам 1-т тодорхойлсон, энэхүү нэмэлт өөрчлөлтөд агуулагдах бүх нэр томъёо нь Дотоод журам 1-т тодорхойлсон утгаар энд ашиглагдана.

Байгууллагын засаглалын хөгжил, хувьсал

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорацийн үйл ажиллагаа, нөхцөл байдал хувьсан өөрчлөгдөхийн хэрээр дээр дурдсан байгууллагын засаглалын арга барилууд даган өөрчлөгдөх боломжтой. ТУЗ нь байгууллагын засаглалтай холбоотой асуудалд анхаарал хандуулан, үүрэг хариуцлагаа үр нөлөөтэй ханган хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай арга хэмжээ, хяналтын механизм, тогтолцоог бий болгон төлөвшүүлэхийг эрмэлзэн ажиллана. Компанийн одоогийн байгууллагын засаглалын арга барил Торонтогийн Хөрөнгийн Биржийн байгууллагын засаглалын арга барилын удирдамжид дүйцүүлэн ажиллахад анхаарч буй бөгөөд Компани өргөжин, томрох хэрээр дээр дурдсан удирдамжийг бүрэн мөрдөн ажиллахад хүчин чармайлт гаргах болно.

Эрдэнэ Ресурсийн бизнесийн үйл ажиллагаа

Компанийн бүтэц, зохион байгуулалтын баримттай энд дарж танилцана уу.

Корпорацийн “Албан Хэлцэл, Гүйлгээ, Ажил Хэрэгт Мѳрдѳгдѳх Ерѳнхий Журам”-тай энд дарж танилцана уу.

Олон нийтийн сүлжээнд мэдээ мэдээлэл нийтлэх тухай

Компанийн “Олон нийтийн сүлжээнд мэдээ мэдээлэл нийтлэх журам”-тай энд дарж танилцана уу.


© 2019 Erdene Resource Development Corp.
All rights reserved.
Website by Adnet