МЭДЭЭ

2021.12.07
Эрдэнэ Ресурс Баян Хөндий алтны төслийн байгаль орчны голлох зөвшөөрлийг авч, бэлтгэл ажлуудыг эхлүүллээ

2021.11.17
Эрдэнэ Ресурс Хар Морийн Дэл нээлтийн бүсэд газрын дөт гүнд 33.5 г/т алтны агуулга бүхий 8 метрийн интервал огтоллоо

2021.11.10
Эрдэнэ Ресурс 2021 оны гуравдугаар улирлын санхүүгийн тайлан, Баян Хөндий Алтны Төслийн тухай танилцууллаа

2021.10.20
Эрдэнэ Ресурс “Улаан” алтны шинэ нээлтийг тэлсээр байна - 3.2 г/т алтны агуулга бүхий 77 метр интервалд 8.7 г/т алтны агуулгатай 27 метр, 1.7 г/т алтны агуулга бүхий 152 метр интервалд 3.1 г/т алтны агуулга бүхий 65 метр огтоллоо

2021.10.12
Эрдэнэ Ресурс Монголын хөрөнгийн бирж дээр 5 сая ам.долларын санхүүжилт татан төвлөрүүллээ

2021.09.23
Эрдэнэ Ресурс “Улаан” алтны шинэ нээлтийг тэллээ - Нээлтийн цооногоос хойд зүгт 50 метрт 1.1 г/т алтны агуулга бүхий 217 метрийн цооногт 3.5 г/т алтны агуулга бүхий 53 метрийн интервал огтлов.

2021.08.16
Эрдэнэ Ресурс 2021 оны хоёрдугаар улирлын санхүүгийн тайлан, Баян Хөндий алтны төслийн тухай танилцууллаа

2021.08.11
Эрдэнэ Ресурс нь Улаан тусгай зөвшөөрлийн талбайд шинэ нээлт хийж, 3.77 г/т алтны агуулга бүхий 40 метрийн интервал багтаасан 0.98 г/т алтны агуулга бүхий 258 метрийн интервал огтоллоо

2021.08.05
Эрдэнэ Ресурс Баян Хөндий алтны төслийн хүрээнд Баянхонгор аймагтай Хамтын Ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурлаа PDF

2021.07.27
Эрдэнэ Ресурс нь Хар Морь талбайд 5.86 г/т алтны агуулга бүхий 27 метр, 5.63 г/т алтны агуулга бүхий 30 метрийн интервал огтоллоо

2021.07.15
Эрдэнэ Ресурс нь Хөвийн Хар молибден - зэсийн төслийн стратегийн үнэлгээг эхлүүллээ

2021.06.23
Эрдэнэ Ресурс хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын үр дүнг танилцууллаа

2021.06.17
Эрдэнэ Ресурс 2 дахь өрөмдлөгийн баг томилж, Баян Хөндий Алтны Ордын зэргэлдээ орших Улаан талбайн алтны хэтийн төлөв бүхий бүсэд өрөмдлөгийн хөтөлбөрийг эхлүүллээ

2021.06.15
Эрдэнэ Ресурс Хар Морь Алтны төслийн хайгуулын хөтөлбөрийн үр дүнг танилцуулж, үргэлжлүүлэн судлах өрөмдлөгийн хөтөлбөрийг эхлүүллээ

2021.05.17
Эрдэнэ Ресурс 2021 оны нэгдүгээр улирлын санхүүгийн тайлан, Баян Хөндий Алтны Төслийн тухай танилцууллаа

2021.04.22
Эрдэнэ Ресурс Хар Морь нээлтийг ѳмнѳ зүгт тэлэн, газрын гадаргууд ойр 5.1 г/т алтны агуулга бүхий 12 метр багтаасан 2.7 г/т алтны агуулга бүхий 35 метр интервал огтоллоо

2021.04.08
Эрдэнэ Ресурсийн Хар Морь алтны нээлтийн хайгуул болон Баян Хѳндий алтны тѳслийн явцын мэдээлэл

2021.03.15
Эрдэнэ Ресурс нь 2020 оны санхүүгийн тайлан болон Баян Хѳндий Алтны Тѳсѳл, хайгуулын хѳтѳлбѳрийн тухай танилцууллаа

2021.02.11
 Эрдэнэ Ресурс варрантын хугацааг гурван сараар сунгав

2021.01.27
Эрдэнэ Ресурс нь хайгуулын хѳтѳлбѳрѳѳр шинэ Хар Морь талбайн эрдэсжилтийг 500 метрээр тэлж, үргэлжлүүлэн судлах хайгуулын хѳтѳлбѳрийг эхлүүллээ

2021.01.06
Эрдэнэ Ресурс Баян Хѳндий Алтны ордоос хойш 3.5 км зайд шинэ алтны нээлт хийлээ

Цахим мэдээнд бүртгүүлэх

Та ѳѳрийн имэйл хаягийг бүртгүүлснээр манай байгууллагын хэвлэлийн мэдээ, улирал ба жилийн тайлангууд, илтгэлүүд, мѳн бусад компанитай холбоотой мэдээллүүд танд автоматаар хүргэгдэхэд татгалзах зүйлгүй хэмээн мэдүүлсэнд тооцно. Та дээрх мэдээллүүдийг автоматаар хүлээн авахаас татгалзах боломжтой