МЭДЭЭ

2021-07-27
Эрдэнэ Ресурс нь Хар Морь талбайд 5.86 г/т алтны агуулга бүхий 27 метр, 5.63 г/т алтны агуулга бүхий 30 метрийн интервал огтоллоо

2021-07-15
Эрдэнэ Ресурс нь Хөвийн Хар молибден - зэсийн төслийн стратегийн үнэлгээг эхлүүллээ

2021-06-23
Эрдэнэ Ресурс хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын үр дүнг танилцууллаа

2021-06-17
Эрдэнэ Ресурс 2 дахь өрөмдлөгийн баг томилж, Баян Хөндий Алтны Ордын зэргэлдээ орших Улаан талбайн алтны хэтийн төлөв бүхий бүсэд өрөмдлөгийн хөтөлбөрийг эхлүүллээ

2021-06-15
Эрдэнэ Ресурс Хар Морь Алтны төслийн хайгуулын хөтөлбөрийн үр дүнг танилцуулж, үргэлжлүүлэн судлах өрөмдлөгийн хөтөлбөрийг эхлүүллээ

2021-05-17
Эрдэнэ Ресурс 2021 оны нэгдүгээр улирлын санхүүгийн тайлан, Баян Хөндий Алтны Төслийн тухай танилцууллаа

2021-04-22
Эрдэнэ Ресурс Хар Морь нээлтийг ѳмнѳ зүгт тэлэн, газрын гадаргууд ойр 5.1 г/т алтны агуулга бүхий 12 метр багтаасан 2.7 г/т алтны агуулга бүхий 35 метр интервал огтоллоо

2021-04-08
Эрдэнэ Ресурсийн Хар Морь алтны нээлтийн хайгуул болон Баян Хѳндий алтны тѳслийн явцын мэдээлэл

2021-03-15
Эрдэнэ Ресурс нь 2020 оны санхүүгийн тайлан болон Баян Хѳндий Алтны Тѳсѳл, хайгуулын хѳтѳлбѳрийн тухай танилцууллаа

2021-02-11
 Эрдэнэ Ресурс варрантын хугацааг гурван сараар сунгав

2021-01-27
Эрдэнэ Ресурс нь хайгуулын хѳтѳлбѳрѳѳр шинэ Хар Морь талбайн эрдэсжилтийг 500 метрээр тэлж, үргэлжлүүлэн судлах хайгуулын хѳтѳлбѳрийг эхлүүллээ

2021-01-06
Эрдэнэ Ресурс Баян Хѳндий Алтны ордоос хойш 3.5 км зайд шинэ алтны нээлт хийлээ


© 2021 Erdene Resource Development Corp.
All rights reserved.
Website by Adnet