МЭДЭЭ

2021-04-08
Эрдэнэ Ресурсийн Хар Морь алтны нээлтийн хайгуул болон Баян Хѳндий алтны тѳслийн явцын мэдээлэл

2021-03-15
Эрдэнэ Ресурс нь 2020 оны санхүүгийн тайлан болон Баян Хѳндий Алтны Тѳсѳл, хайгуулын хѳтѳлбѳрийн тухай танилцууллаа

2021-02-11
 Эрдэнэ Ресурс варрантын хугацааг гурван сараар сунгав

2021-01-27
Эрдэнэ Ресурс нь хайгуулын хѳтѳлбѳрѳѳр шинэ Хар Морь талбайн эрдэсжилтийг 500 метрээр тэлж, үргэлжлүүлэн судлах хайгуулын хѳтѳлбѳрийг эхлүүллээ

2021-01-06
Эрдэнэ Ресурс Баян Хѳндий Алтны ордоос хойш 3.5 км зайд шинэ алтны нээлт хийлээ


© 2021 Erdene Resource Development Corp.
All rights reserved.
Website by Adnet