Баян Хөндий

 • Товч танилцуулга

  2015 оны 2-р улиралд Монгол улсын баруун урд хэсэгт байрладаг Компанийн 100% эзэмшил бүхий Хөндий хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн талбайн өмнөд хэсэгт анхны хайгуулын ажлыг хийсэн. Энэ ажлаар чулуун дээжлэлт хийсэн ба газрын гадаргад ил байх кварцын судлуудаас 4,380 г/т хүртлэх алтны өндөр агуулгатай дээж илэрсэн.

  Үүнээс хойш өрөмдлөгийн ажлуудаар 6.0 г/т алттай 80 метр зэрэг 131 метр хүртлэх зузаантай, 3.9 г/т алттай хүдэржилтийн өргөн бүсүүдийг илрүүлсэн ба эдгээр өргөн бүсүүдэд 2,200 г/т (70.7 унц/тн) хүртлэх алтны өндөр агуулгатай 1 метрийн интервалууд байгааг тогтоосон. 2015 оны 4-р улиралд Компани анхны цооногийг өрөмдөж эхэлснээс хойш нийт 42,656 тууш метр бүхий 255 алмазан өрөмдлөгийн цооногийг өрөмдөж гүйцэтгээд байна.

  Өрөмдлөгийн ажлаас гадна, Баян Хөндий төслийн талбайд Компани хайгуулын цогц судалгааг хийсэн. Үүнд: Геологийн зураглал, хөрсний геохимийн дээжлэлт, нэмэлт гадаргуун чулуун дээжлэлт, газрын соронзон хайгуул, градент аррай (gradient array) болон хос туйл – хос туйл (dipole-dipole) цахилгаан хайгуул зэрэг ажлууд багтаж байна. Үүнээс гадна дараагийн шатны нарийвчилсан судалгаануудыг голдуу өрмийн чөмгөн дээж болон газрын гадарга дээрх гаршууд дээр хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд: Петрограф болон минералогийн судалгаа, ормын мөрийн шинжилгээ, СЭМ (SEM)-н алтны найрлагын шинжилгээ, эрдсийн спектрийн шинжилгээ (SWIR), структурын судалгаа болон ерөнхий петрогенезийн судалгааны ажлууд багтана. Эдгээр нарийвчилсан судалгаанууд нь хүдэржилтийн бүсүүдийг кварц-иллит-адулярын хүдэржилттэй бага сульфидтэй эпитермаль ордын төрөл болохыг харуулдаг.

  2018 оны 3-р улиралд Компани нь Канад улсын нѳѳц тайлагнах NI 43-101 (“National Instrument 43-101” буюу “NI 43-101”) стандартын дагуу Баян Хѳндий ордын анхан шатны нѳѳцийн тайланг танилцуулсан. Дээрхи нѳѳцийн тайланг 2018 оны 5-р сард танилцуулсан Алтан Нар ордын нѳѳцийн хэмжээг үнэмлэхүй хэмжээгээр нэмж шинэчилсэн нѳѳцийн тайлантай хамтатган Хѳндий Алтны Тѳслийн тайлан хэмээн танилцуулсан.

  Хѳндий Алтны Тѳслийн нѳѳц:

  • 2.3 г/т алтны дундаж агуулга бүхий 751,000 унц алтны баттай бодит нѳѳц,
  • 1.8 г/т алтны дундаж агуулга бүхий 291,000 унц алтны боломжит нѳѳц тooцоолов

  Арай ѳндѳр буюу 1.4 г/т алтны захын агуулгаар тооцвол Хѳндий Алтны тѳсѳл нь:

  • 3.7 г/т алтны дундаж агуулга бүхий 642,000 унц алтны баттай бодит нѳѳц, үүнд Баян Хѳндий ордын 5.2 г/т алтны дундаж агуулга бүхий 357,000 унц бодит нѳѳц багтаж байна.

  Нѳѳцийн тайлантай холбоотой илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг Компанийн 2018 оны 9 сарын 18-нд танилцуулсан хэвлэлийн мэдээнээс >энд дарж авна уу.

  2016 оны 1-р улиралаас 2017 оны 3-р улирлын хооронд Компани Баян Хөндийн дээжүүдэд металлургийн судалгааны ажил хийсэн. Энэ ажлын хүрээнд 0.7 г/т-оос 25.9 г/т хүртлэх алтны агуулгатай дээжүүдэд хүндийн хүчний аргаар концентрац ялган, хаягдалд нь цианидын уусгалт хийсэн. Энэ ажлын үр дүнгээр алтны ерөнхий металл авалт маш өндөр буюу 91%-99% гэж тогтоогдсон.

  Баян Хөндийн тусгай зөвшөөрөлд 2%-ийн борлуулалтын цэвэр ашгийн төлбөрийг Сандсторм Гоулд Лтд-д ирээдүйд олборлох үйл ажиллагаанаас хуваарилах үүрэг хүлээсэн ба төлбөрийг 1% хүртэл бууруулах боломжтой.

 • ТЕХНИКИЙН ТАЙЛАНГУУД

  2019-02-04
  N1 43-101 Technical Report for the Preliminary Economic Assessment of the Khundii Gold Project

  2018-11-01
  National Instrument 43-101 Mineral Resource Technical Report

  2018-03-26
  Bayan Khundii NI 43-101 Technical Report

  2017-03-23
  Bayan Khundii NI 43-101 Technical Report, Q1-2017

 • ФОТО ЗУРАГ

 • ЗУРАГЛАЛ


© 2019 Erdene Resource Development Corp.
All rights reserved.
Website by Adnet