Санхүүгийн Tайлангууд

Жилийн эцсийн тайлан

3-р улирлын тайлан

2-р улирлын тайлан

Хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх захидал

Management Information Circular - May 19, 2022

1-р улирлын тайлан

Annual Information Form - December 31, 2021

Annual Report

3rd Quarter Report

2nd Quarter Report

Удирдлагын мэдээллийн танилцуулга - 2021.05.19

1st Quarter Report

Annual Information Form - December 31, 2020

Annual Report

3rd Quarter Report

2nd Quarter Report

Management Information Circular - May 19, 2020

1st Quarter Report

Annual Information Form - December 31, 2019

Жилийн эцсийн тайлан

3-р улирлын тайлан

2-р улирлын тайлан

1-р улирлын тайлан

Letter to Shareholders - May 22, 2019

Management Information Circular - May 15, 2019

Жилийн эцсийн тайлангууд

Annual Information Form - December 31, 2018

3-р улирал, Санхүүгийн тайлан

2-р улирал, Санхүүгийн тайлан

1-р улирал, Санхүүгийн тайлан

Management Information Circular - May 18, 2018

Annual Report

3rd Quarter Report

2nd Quarter Report

1st Quarter Report

Management Information Circular - May 12, 2017

Annual Report

3rd Quarter Report

2nd Quarter Report

1st Quarter Report

Management Information Circular - May 11, 2016

Annual Report

3rd Quarter Report

2nd Quarter Report

1st Quarter Report

Management Information Circular - May 11, 2015

Annual Report

3rd Quarter Report

2nd Quarter Report

1st Quarter Report

Management Information Circular - May 15, 2014

Annual Report

3rd Quarter Report

2nd Quarter Report

1st Quarter Report

Management Information Circular - June 27, 2013

Annual Report

3rd Quarter Report

2nd Quarter Report

1st Quarter Report

Management Information Circular - Sep 25, 2012

Management Information Circular - May 23, 2012

Annual Report

3rd Quarter Report

2nd Quarter Report

1st Quarter Report

Management Information Circular

Annual Report

3rd Quarter Report

2nd Quarter Report

1st Quarter Report

Management Information Circular

Annual Report

3rd Quarter Report

2nd Quarter Report

1st Quarter Report

Management Information Circular

Annual Report

3rd Quarter Report

2nd Quarter Report

1st Quarter Report

Management Information Circular

Annual Report

3rd Quarter Report

2nd Quarter Report

1st Quarter Report

Management Information Circular

Annual Report

3rd Quarter Report

2nd Quarter Report

1st Quarter Report

Annual Report

3rd Quarter Report

2nd Quarter Report

1st Quarter Report

Annual Report

3rd Quarter Report

2nd Quarter Report

1st Quarter Report

Цахим мэдээнд бүртгүүлэх

Та ѳѳрийн имэйл хаягийг бүртгүүлснээр манай байгууллагын хэвлэлийн мэдээ, улирал ба жилийн тайлангууд, илтгэлүүд, мѳн бусад компанитай холбоотой мэдээллүүд танд автоматаар хүргэгдэхэд татгалзах зүйлгүй хэмээн мэдүүлсэнд тооцно. Та дээрх мэдээллүүдийг автоматаар хүлээн авахаас татгалзах боломжтой