Эрдэнэ Ресурс нь Монголиан Майнинг Корпорэйшнтэй стратегийн түншлэлийн гэрээ байгууллаа 

 

Шинэ мэдээ Танилцуулга
Next: Компанийн танилцуулга татах

Өндөр агуулга бүхий Хөндий Эрдсийн Дүүргийг хөгжүүлэх нь 

Эрдэнэсийг нээж – өгөөжийг түгээе

Видео үзэх Танилцуулга татах
Next: Хөндий Эрдсийн Дүүрэг

Дэлхийн хамгийн том алтны бүсийн судлагдаагүй хэсэг

Өндөр агуулга бүхий эрдсийн дүүргийг хөгжүүлэх нь

Дэлгэрэнгүй
Next: Баян Хөндий Төсөл

Нарийвчилсан ТЭЗҮ хийгдсэн өндөр агуулга бүхий илээр олборлох боломжтой орд 

 

Дэлгэрэнгүй
Next: Шинэ мэдээ
 • Хөгжлийн стратеги

  Эрдэнэ Ресурс нь дэлхийн томоохон алт болон алт-зэсийн ордуудыг агуулдаг Төв Азийн Орогенийн Бүсийн хайгуул хязгаарлагдмал хийгдсэн бүсэд хайгуулын үйл ажиллагаа эрхэлдэг. Бид 170 км2 хамарсан Хөндий Алтны Дүүрэгт алт, үнэт металлын ордуудыг шинээр нээсэн.

  Бидний стратеги хоёр зорилт нь Баян Хөндий алтны төслийг хөгжүүлж, олборлолтыг эхлүүлэх болон Хөндий алтны дүүрэгт өндөр агуулга бүхий алтны нөөцийг тодорхойлоход чиглэнэ. Бид 2022 оны эцэст Хөндий Алтны Дүүргийн нийт нөөцийг 2 сая унц хүртэл нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байна.

  Бидний нээлтүүд

  Эрдэнэ Ресурс Баян Хөндий, Алтан Нар хэмээх хоёр алтны үндсэн ордуудыг нээн илрүүлсэн бөгөөд Хар Морь, Улаан, Алтан Сум зэрэг хэтийн төлөв бүхий талбайг Хөндий алтны дүүрэгт илрүүлэн судалж байна.

  Өнгөрсөн арван жилийн хугацаанд Эрдэнэ Ресурс нь энэхүү бүс нутагт хамгийн том хувийн мэдээллийн санг боловсруулж, системчилсэн хайгуулын хөтөлбөр хэрэгжүүлсний үр дүнд алтны дүүргийг нээн илрүүлж, хайгуулын ажлыг идэвхтэй үргэлжлүүлсээр ирлээ.

 • Баян Хөндий нь өндөр агуулга бүхий (3.7 г/т) илээр олборлох боломжтой алтны орд бѳгѳѳд жилд 63,500 унц алтыг уламжлалт аргаар үйлдвэрлэхээр тѳлѳвлѳж байна. 2023 онд анхны олборлолтыг эхлүүлэхээр төлөвлөсөн.

  2020 онд боловсруулсан нарийвчилсан ТЭЗҮ-д алтны үнийг $1,400 ам.доллараар тооцоолж,  татварын дараах өнөөгийн үнэ цэн (5% хорогдуулалт бүхий) 100 сая ам.доллар, дотоод өгөөжийн түвшин 44% болон хөрөнгө оруулалтыг нөхөх хугацааг 2 жилээс бага байхаар тооцоолсон. Алтны үнийг $1,800 ам.доллараар тооцоолоход татварын дараах өнөөгийн үнэ цэн болон дотоод өгөөжийн түвшин тус бүр 216 сая ам.доллар болон 77% байна.

 • Эерэг нөлөөллийг нэмэгдүүлэх

  Баян Хөндий Алтны Төсөл нь Монгол Улсын засгийн газарт 60 гаруй сая кан.долларын татвар болон АМНАТ орлого бүрдүүлж, төслийн талбайд 300 гаруй шинэ ажлын байрыг бий болгоно.

  Эрдэнэ Ресурс нь Монголын Хөрөнгийн Биржид хувьцаагаа давхар бүртгүүлсэн анхны компани ба нийт 6,000 гаруй Монгол хувьцаа эзэмшигчидтэй. Бид ил тод, хариуцлагатай хамтын оролцооны хүрээнд бүх оролцогч талуудад үнэ цэнийг бий болгохоор ажилладаг.

  Байгаль орчныг хамгаалах

  Бид байгаль орчны эрсдэлийг системтэй, идэвхтэй удирдах тогтвортой хөгжлийн бодлого баримталдаг. Эрдэнэ Ресурс нь усны хэрэглээний 85%-ийг дахин боловсруулж, уурхай үйлдвэрийн хог хаягдлыг хуурай овоолгын нэгдсэн байгууламжид хадгалан, байгаль орчны нөлөөллийг бууруулахаар төлөвлөсөн.

Publicly Available Reports

 • Хөдөө орон нутагт уул уурхайгаас үнэ цэнийг бий болгох

  Бритиш Колумбын Их Сургууль нь Баян Хөндий алтны төсөлд үндэслэн, орон нутгийн оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, орон нутгийг хөгжүүлэх болон үр өгөөжийг нэмэгдүүлж, хамтын үнэ цэнийг бий болгох тухай судалгаа хийсэн.

 • Байгаль орчны нөлөөллийг хэрхэн бууруулах

  Бид Монгол Улсад нарны эрчим хүч ашиглах анхны уул уурхайн компани болох бөгөөд байгаль орчны нөлөөллийг бууруулах хаягдлын нэгдсэн байгууламж (IWF) -ийг төлөвлөсөн.

 • Баян Хөндий Алтны Төслийн Нарийвчилсан ТЭЗҮ

  Баян Хөндий Алтны Төслийн нарийвчилсан ТЭЗҮ нь Баян Хөндий төслийн техникийн болон эдийн засгийн үр өгөөжийг судалсан. Судалгааг Монгол Улс болон олон улсын хараат бус техникийн компаниуд хамтран NI 43-101 эрдсийн нөөцийн тайлагналын стандартын дагуу боловсруулсан.

Цахим мэдээнд бүртгүүлэх

Та ѳѳрийн имэйл хаягийг бүртгүүлснээр манай байгууллагын хэвлэлийн мэдээ, улирал ба жилийн тайлангууд, илтгэлүүд, мѳн бусад компанитай холбоотой мэдээллүүд танд автоматаар хүргэгдэхэд татгалзах зүйлгүй хэмээн мэдүүлсэнд тооцно. Та дээрх мэдээллүүдийг автоматаар хүлээн авахаас татгалзах боломжтой