МЭДЭЭ

2022.11.23
Эрдэнэ Ресурс Хар Морь талбайд өндөр агуулгатай хүдэржилтийг тэлж, шинэ бүсүүдийг тодорхойллоо

2022.11.03
Эрдэнэ Ресурс 2022 оны гуравдугаар улирлын тайлан, Хөндий Алтны Дүүргийн шинэ мэдээллийг танилцууллаа

2022.10.25
Эрдэнэ Ресурс Баян Хөндийн анхдагч уурхайн бүсэд өндөр агуулгатай алт илрүүлэв

2022.10.19
Эрдэнэ Ресурс нь Орон нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээг шинэчлэн, байгаль орчин, нийгэм, засаглалын хөтөлбөрүүдийн тухай танилцууллаа

2022.09.07
Эрдэнэ Ресурс нь Хөндий Алтны Дүүрэгт хэтийн төлөв бүхий шинэ бүсүүдийг тодорхойлж, хайгуулын хөтөлбөрийн тухай танилцуулав

2022.08.04
Эрдэнэ Ресурс 2022 оны хоёрдугаар улирлын санхүүгийн тайлан, Хөндий Алтны Дүүргийн тухай танилцууллаа

2022.07.26
Эрдэнэ Ресурс Улаан талбайн тэжээгч бүсийг тоймлон, 24.9 г/т алтны агуулга бүхий 2 метр багтаасан 3.5 г/т алтны агуулга бүхий 27 метрийн интервал огтоллоо

2022.07.21
Эрдэнэ Ресурс нь Эрик Спроттын оролцсон 7.2 сая долларын хаалттай санхүүжилтийг хаалаа

2022.06.29
Хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх захидал

2022.06.28
Эрдэнэ Ресурс нь Хөндий Алтны Дүүргийн хайгуул болон бүтээн байгуулалтын бэлтгэл ажлын санхүүжилтийг танилцууллаа

2022.06.23
Эрдэнэ Ресурс хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын үр дүнг танилцууллаа

2022.06.06
Эрдэнэ Ресурс Зүүн-Өмнөд Улаан талбайд 68.2 г/т алтны агуулга бүхий 3 метр багтаасан 8.1 г/т алтны агуулга бүхий 41 метрийн интервал огтоллоо

2022.05.13
Эрдэнэ Ресурс 2022 оны нэгдүгээр улирлын санхүүгийн тайлан, Хөндий Алтны Дүүргийн тухай танилцууллаа

2022.05.03
Эмгэнэл

2022.04.13
Эрдэнэ Ресурс нь Хөндий Алтны Дүүргийн хайгуулын мэдээллийг танилцуулж, 2022 оны өрөмдлөгийн хөтөлбөрийг эхлүүллээ

2022.03.10
Эрдэнэ Ресурс 2021 оны санхүүгийн тайлан, Хөндий Алтны Дүүргийн тухай танилцууллаа

2022.02.08
Эрдэнэ Ресурс Хар Морь талбайд 42.8 г/т алтны агуулгатай 15 метрийн интервалд 5 метрийн турш 123.5 г/т алт огтоллоо

2022.01.27
Эрдэнэ Ресурс Улаан алтны нээлтийг тэлж, 2022 оны хайгуулын хөтөлбөрийг төлөвлөж байна

2022.01.10
Эрдэнэ Ресурс Баян Хөндий алтны төслийн татварын хувь хэмжээг тогтворжуулах гэрчилгээг авлаа

Цахим мэдээнд бүртгүүлэх

Та ѳѳрийн имэйл хаягийг бүртгүүлснээр манай байгууллагын хэвлэлийн мэдээ, улирал ба жилийн тайлангууд, илтгэлүүд, мѳн бусад компанитай холбоотой мэдээллүүд танд автоматаар хүргэгдэхэд татгалзах зүйлгүй хэмээн мэдүүлсэнд тооцно. Та дээрх мэдээллүүдийг автоматаар хүлээн авахаас татгалзах боломжтой