МЭДЭЭ

2022.05.13
Эрдэнэ Ресурс 2022 оны нэгдүгээр улирлын санхүүгийн тайлан, Хөндий Алтны Дүүргийн тухай танилцууллаа

2022.05.03
Эмгэнэл

2022.04.13
Эрдэнэ Ресурс нь Хөндий Алтны Дүүргийн хайгуулын мэдээллийг танилцуулж, 2022 оны өрөмдлөгийн хөтөлбөрийг эхлүүллээ

2022.03.10
Эрдэнэ Ресурс 2021 оны санхүүгийн тайлан, Хөндий Алтны Дүүргийн тухай танилцууллаа

2022.02.08
Эрдэнэ Ресурс Хар Морь талбайд 42.8 г/т алтны агуулгатай 15 метрийн интервалд 5 метрийн турш 123.5 г/т алт огтоллоо

2022.01.27
Эрдэнэ Ресурс Улаан алтны нээлтийг тэлж, 2022 оны хайгуулын хөтөлбөрийг төлөвлөж байна

2022.01.10
Эрдэнэ Ресурс Баян Хөндий алтны төслийн татварын хувь хэмжээг тогтворжуулах гэрчилгээг авлаа

Цахим мэдээнд бүртгүүлэх

Та ѳѳрийн имэйл хаягийг бүртгүүлснээр манай байгууллагын хэвлэлийн мэдээ, улирал ба жилийн тайлангууд, илтгэлүүд, мѳн бусад компанитай холбоотой мэдээллүүд танд автоматаар хүргэгдэхэд татгалзах зүйлгүй хэмээн мэдүүлсэнд тооцно. Та дээрх мэдээллүүдийг автоматаар хүлээн авахаас татгалзах боломжтой