МЭДЭЭ

2020.12.10
Эрдэнэ Ресурс нь Улаан тусгай зѳвшѳѳрлийн талбайг 100% эзэмшин, Хѳндий Алтны Дүүрэгт байр сууриа бэхжүүлэв

2020.11.25
 Эрдэнэ Ресурс варрантын хугацааг гурван сараар сунгав

2020.11.17
Эрдэнэ Ресурс нь ѳрѳмдлѳгийн хѳтѳлбѳрѳѳр Баян Хѳндий алтны ордын залгаа хэд хэдэн талбай дахь алтны эрдэсжилтийг тэллээ

2020.11.09
Эрдэнэ Ресурс нь гуравдугаар улирлын санхүүгийн тайлан болон Баян Хѳндий Алтны Тѳслийн тухай танилцууллаа

2020.11.05
Эрдэнэ Ресурс Канадын Экспорт Хѳгжлийн Агентлагтай Баян Хѳндий Алтны Тѳслийн санхүүжилтийн баримт бичигт гарын үсэг зурлаа

2020.10.26
Эрдэнэ Ресурс нь Хар Морь талбайн анхан шатны ѳрѳмдлѳгѳѳр ѳндѳр агуулга бүхий алтны эрдэсжилт огтоллоо

2020.10.13
 Европын Сэргээн Босголт Хѳгжлийн Банкны зээлийн хѳрвүүлэлт болон Баян Хѳндий Алтны Тѳслийн тухай мэдээлэл

2020.10.01
Эрдэнэ Ресурс нь Баян Хѳндий Тѳслийн талбайд ѳндѳр агуулга бүхий алтны эрдэсжилтийг огтолж, нѳѳцийг тэлэх боломжтойг харууллаа

2020.09.02
Эрдэнэ Ресурс Баян Хѳндий Алтны Тѳслийн нарийвчилсан ТЭЗҮ-г бүртгүүллээ

2020.08.18
Эрдэнэ Ресурс Хѳндий Алтны Дүүрэгт 18,000 метрийн ѳрѳмдлѳгийн хѳтѳлбѳрийг эхлүүллээ

2020.08.17
Эрдэнэ Ресурс нь хоёрдугаар улирлын санхүүгийн тайлан болон Баян Хѳндий Алтны Тѳслийн тухай танилцууллаа

2020.08.12
Эрдэнэ Ресурс нь Хѳндий Алтны Дүүргийн хайгуул, хѳгжүүлэлтэд зарцуулагдах Эрик Спроттын 15 сая кан.долларын стратегийн хѳрѳнгѳ оруулалт бүхий 20 сая кан.долларын санхүүжилтийг хаалаа

2020.07.30
Эрдэнэ Ресурс хаалттай санхүүжилтийн талаар мэдээлэл хийлээ

2020.07.23
Эрдэнэ Ресурс-д Эрик Спротт $15 сая канад долларын хѳрѳнгѳ оруулж, нийт $20 сая канад долларын санхүүжилтийн багцыг танилцууллаа

2020.07.20
Эрдэнэ Ресурс нь Баян Хѳндий Алтны Тѳслийн эцсийн ТЭЗҮ-ийн эерэг үр дүнг танилцуулав

2020.07.20
Эрдэнэ Ресурс Баян Хѳндий Тѳслийн эцсийн Техник Эдийн Засгийн Үндэслэлийн үр дүнг танилцуулах цахим хурал зарлалаа

2020.07.15
Эрдэнэ Ресурс Хѳндий Алтны Тѳслийн талбайд ѳндѳр агуулга бүхий гурван шинэ бүсийг тодорхойллоо

2020.07.07
Эрдэнэ Ресурс Баян Хѳндийн шинэ бүсэд 582 г/т алтны агуулга бүхий 1 метр багтаасан 126 г/т алтны агуулга бүхий 5.5 метрийн интервал, 338 г/т алтны агуулга бүхий 1 метр багтаасан 15 метрийн интервал огтоллоо

2020.06.25
Эрдэнэ Ресурс Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын үр дүнг танилцууллаа

2020.06.18
Эрдэнэ Ресурс нь Баян Хѳндий Алтны тѳслийн ѳрѳмдлѳгийн хѳтѳлбѳрийн тухай танилцуулж, Мидфийлд бүсийн хүдрийн биетээс зүүн зүгт гадаргуугаас дѳт гүнд алтны шинэ бүсийг нээн илрүүллээ

2020.06.10
Эрдэнэ Ресурс нь Хѳндий Алтны Дүүргийн техникийн болон 2020 оны хайгуулын хѳтѳлбѳрийн тѳлѳвлѳгѳѳг танилцууллаа

2020.06.04
Эрдэнэ Ресурс Хѳндий Алтны Тѳслийн Байгаль орчин, нийгмийн нѳлѳѳллийн үнэлгээг боловсруулж дууслаа

2020.05.19
Эрдэнэ Ресурс Баян Хѳндий алтны тѳслийн мэдээлэл, нэгдүгээр улирлын тайланг танилцууллаа

2020.03.17
Эрдэнэ Ресурс 2019 оны жилийн эцсийн тайланг толилуулж, Баян Хѳндий Алтны Тѳслийн шинэ мэдээллийг танилцууллаа

2020.03.10
Эрдэнэ Ресурс Хѳндий Алтны Дүүргийн Алтан Нар алтны тѳсѳлд ашиглалтын тусгай зѳвшѳѳрѳл авлаа

2020.02.04
Эрдэнэ Ресурс нь Алтан Нар талбайд 23 г/т алтны агуулга бүхий 17 метрийн интервал огтолж, Хѳндий тусгай зѳвшѳѳрлийн талбайд Хар Морь хайгуулын бүсийг тэллээ

2020.01.13
Эрдэнэ Ресурс нь Баян Хѳндий Алтны тѳслийн эцсийн ТЭЗҮ-г эхлүүлэн, тусгай зѳвшѳѳрѳл, хайгуул, техникийн шинэ мэдээллүүдийг танилцуулав

Цахим мэдээнд бүртгүүлэх

Та ѳѳрийн имэйл хаягийг бүртгүүлснээр манай байгууллагын хэвлэлийн мэдээ, улирал ба жилийн тайлангууд, илтгэлүүд, мѳн бусад компанитай холбоотой мэдээллүүд танд автоматаар хүргэгдэхэд татгалзах зүйлгүй хэмээн мэдүүлсэнд тооцно. Та дээрх мэдээллүүдийг автоматаар хүлээн авахаас татгалзах боломжтой