МЭДЭЭ

2020-07-07
Эрдэнэ Ресурс Баян Хѳндийн шинэ бүсэд 582 г/т алтны агуулга бүхий 1 метр багтаасан 126 г/т алтны агуулга бүхий 5.5 метрийн интервал, 338 г/т алтны агуулга бүхий 1 метр багтаасан 15 метрийн интервал огтоллоо

2020-06-25
Эрдэнэ Ресурс Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын үр дүнг танилцууллаа

2020-06-18
Эрдэнэ Ресурс нь Баян Хѳндий Алтны тѳслийн ѳрѳмдлѳгийн хѳтѳлбѳрийн тухай танилцуулж, Мидфийлд бүсийн хүдрийн биетээс зүүн зүгт гадаргуугаас дѳт гүнд алтны шинэ бүсийг нээн илрүүллээ

2020-06-10
Эрдэнэ Ресурс нь Хѳндий Алтны Дүүргийн техникийн болон 2020 оны хайгуулын хѳтѳлбѳрийн тѳлѳвлѳгѳѳг танилцууллаа

2020-06-04
Эрдэнэ Ресурс Хѳндий Алтны Тѳслийн Байгаль орчин, нийгмийн нѳлѳѳллийн үнэлгээг боловсруулж дууслаа

2020-05-19
Эрдэнэ Ресурс Баян Хѳндий алтны тѳслийн мэдээлэл, нэгдүгээр улирлын тайланг танилцууллаа

2020-03-17
Эрдэнэ Ресурс 2019 оны жилийн эцсийн тайланг толилуулж, Баян Хѳндий Алтны Тѳслийн шинэ мэдээллийг танилцууллаа

2020-03-10
Эрдэнэ Ресурс Хѳндий Алтны Дүүргийн Алтан Нар алтны тѳсѳлд ашиглалтын тусгай зѳвшѳѳрѳл авлаа

2020-02-04
Эрдэнэ Ресурс нь Алтан Нар талбайд 23 г/т алтны агуулга бүхий 17 метрийн интервал огтолж, Хѳндий тусгай зѳвшѳѳрлийн талбайд Хар Морь хайгуулын бүсийг тэллээ

2020-01-13
Эрдэнэ Ресурс нь Баян Хѳндий Алтны тѳслийн эцсийн ТЭЗҮ-г эхлүүлэн, тусгай зѳвшѳѳрѳл, хайгуул, техникийн шинэ мэдээллүүдийг танилцуулав


© 2020 Erdene Resource Development Corp.
All rights reserved.
Website by Adnet