Хѳндий- Алтны шинэ дүүрэг

 • Товч танилцуулга

  Эрдэнийн илрүүлсэн алтны шинэ дүүрэг

  Эрдэнэ Ресурсийн ордууд нь дэлхийн томоохон алт, алт-зэсийн ордуудыг агуулагч Тѳв Азийн Орогены бүсэд багтдаг Эдрэнгийн террейнд байрладаг. Эпитермаль алт болон порфирийн зэс-алтны ордууд БНХАУ-ын нутагт хил дагуу болон энэхүү Тѳв Азийн Орогены бүсийн баруун чиглэлд сайн судлагдсан боловч Монгол улсад 1990-ээд оны дунд үеэс ардчилсан нийгэмд шилжин, гадаадын хѳрѳнгѳ оруулалттай компаниудад хайгуул хийх боломжийг бий болгосноор судлагдаж эхэлсэн. Ийнхүү судлагдсанаар дэлхийн хэмжээний алт-зэсийн орд болох Оюу Толгой ордыг нээн илрүүлсэн. Эрдэнэ Ресурс нь Монгол улсын баруун ѳмнѳд бүсэд 10 гаруй жил хайгуулын судалгаа хийн, ѳдгѳѳ Хѳндий Алтны Дүүргийг нээн илрүүлээд байна. Хѳндий Алтны Дүүрэг нь ѳндѳр агуулга бүхий алт, полиметаллын хэд хэдэн хэтийн тѳлѳвт талбайг хамардагаас Баян Хѳндий, Алтан Нарыг хѳгжүүлэлтэд шилжүүлэхээр зорьж байна. Мѳн зүүн зүгт 40 км-т Компани Зуун Мод хэмээх 100% ѳѳрийн эзэмшлийн томоохон зэс-молибденийн тѳслийг нээн илрүүлсэн.

  Ѳнгѳрсѳн 2 жилийн хугацаанд Баян Хѳндий, Алтан Нар (Хамтад нь Хѳндий Алтны Тѳсѳл гэх бѳгѳѳд ордууд нь хоорондоо 16км зайд оршдог) талбайд ѳрѳмдлѳгийн судалгаа хийсэн бѳгѳѳд Баян Хѳндийд 158 г/т алтны агуулга бүхий 14 метрийн зузаан интервал, үүнээс 1 метр зузаан интервалд 2,200 г/т алтны ѳндѳр агуулга илрүүлсэн. Алтан Нард 10.3 г/т алтны агуулга бүхий 20 метрийн зузаан интервал, түүнд 1 метрийн турш 101 г/т ѳндѳр алтны агуулгыг илрүлсэн. Энэхүү хоёр ордоос гадна Компани нь бүс нутгийн хайгуулын хѳтѳлбѳрийг үргэлжлүүлнэ. Хэдийгээр хайгуулын анхан шатанд буй боловч энэхүү дүүрэг суурь болон үнэт металлын систем, зэс-алтны порфирууд, дундаж сульфиджилттэй/карбонат суурь металлын алтны ордууд болон бага сульфиджилттэй эпитермал алт болон алт-мѳнгѳний системүүдийг багтааж байна.

 • Тайлан

  2019-02-04
  NI 43-101 Хѳндий Алтны Тѳслийн Анхан Шатны Эдийн Засгийн Тооцооллын Техникийн Тайлан

  2019-12-04
  Хѳндий Алтны Тѳслийн NI 43-101 Техникийн Тайлан

 • Зураглал

 • ESIA

  2020-06-04
  ESIA Khundii Gold Project

  2020-06-04
  Non-Technical Summary ESIA Khundii Gold Project

  2020-06-04
  Хѳндий Алтны Тѳслийн Байгаль орчин, нийгмийн нѳлѳѳллийн үнэлгээ

  2020-06-04
  Хѳндий Алтны Тѳслийн Байгаль орчин, нийгмийн нѳлѳѳллийн үнэлгээ, техникийн бус хураангуй


© 2021 Erdene Resource Development Corp.
All rights reserved.
Website by Adnet