Компанийн хувьцааны үнэлгээнд шинжилгээ хийсэн аналистууд

Дараах шинжээчид Эрдэнэ Ресурсын хувьцаанд үнэт цаасны судалгааг хийж буй бөгөөд тайлангийн хувийг авах бол шууд холбогдоно уу.

PARADIGM CAPITAL INC

Paradigm Capital Inc.
Шинжээч: Don McLean
Утас: +1-416-361-9892

Эрдэнийн хувьцааны тухай доорх судлаач, шинжээчид мэдээлэл гаргасан болно. Компанийн гүйцэтгэлийн талаарх судлаач, шинжээчдийн гаргасан аливаа санал бодол, тооцоолол, урьдчилсан таамаглал нь зөвхөн тэдний санал бодол, тооцоолол, урьдчилсан таамаглал бөгөөд Эрдэнэ, түүний удирдлагын санал бодол, тооцоолол, урьдчилсан таамаглал биш болохыг анхаарна уу. Эрдэнэ иш татах эсхүл түгээх замаар ийм мэдээлэл, дүгнэлт, санал зөвлөмжийг дэмжих эсхүл тэдгээртэй санал нийлж буйгаа илэрхийлэхгүй бөгөөд тайлангаас эсхүл түүнтэй холбоотойгоор үүсэн бий болсон аливаа гомдол нэхэмжлэлд хариуцлага хүлээхгүй болно.

Цахим мэдээнд бүртгүүлэх

Та ѳѳрийн имэйл хаягийг бүртгүүлснээр манай байгууллагын хэвлэлийн мэдээ, улирал ба жилийн тайлангууд, илтгэлүүд, мѳн бусад компанитай холбоотой мэдээллүүд танд автоматаар хүргэгдэхэд татгалзах зүйлгүй хэмээн мэдүүлсэнд тооцно. Та дээрх мэдээллүүдийг автоматаар хүлээн авахаас татгалзах боломжтой