Албан тайлагнал

Тайлагнах үүрэг бүхий хувьцаа гаргагчийн хувиар Эрдэнэ Канадын үнэт цаасны захиргаа болон Канадын үнэт цаасны хадгаламжийн төвийн үйлчилгээ болох Цахим баримт бичгийн дүн шинжилгээ, хайлтын систем (SEDAR)-д мэдээллийн тайлангуудаа тогтмол хүргүүлдэг. Энэхүү систем нь:

  • Канад дахь үнэт цаас зохицуулагч байгууллагын шаардсан үнэт цаасны мэдээллийг цахим хэлбэрээр хүргүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлдэг.
  • Канадын үнэт цаасны талаар цугларсан мэдээллийг олон нийтэд түгээх боломж олгодог.
  • Цахим хэлбэрээр тайлагнагч болон Канадын үнэт цаасны зохицуулагч байгууллага хооронд цахим харилцаа холбоо тогтоох боломжийг бүрдүүлдэг.

Эрдэнэ нь SEDAR-д компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд хүргүүлэх улирал тутмын тогтмол тайлан, санхүүгийн гүйцэтгэл, компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд хамааралтай материаллаг мэдээлэл зэргийг хүргүүлдэг.


© 2021 Erdene Resource Development Corp.
All rights reserved.
Website by Adnet