Олон нийтийн оролцоо

Эрдэнэ нь өөрийн үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд хувь хүмүүс болон иргэний нийгэм, ялангуяа ашигт малтмалын төслүүд хэрэгжиж буй Монгол Улсын баруун өмнө хэсэгт оршин суугаа иргэд, олон нийттэй байнгын холбоотой ажиллахыг зорьдог.

Бид тѳслүүд дээрээ эрэл хайгуулын үеэс эхлэн уурхайн хаалт хүртэлх ашигт малтмалын төслийн үргэлжлэх хугацааны шат бүрт “Олон нийтийн оролцоог хангах” дараах арга хэмжээг зохион байгуулдаг. Үүнд:

  • Уулзалт, ярилцлагууд
  • Компанийн олон нийтэд хандсан арга хэмжээ, үйл ажиллагаа
  • Мэдээллийн чанартай материал бэлтгэх болон түгээх
  • Олон нийтийн оролцоог хангах албан ёсны тогтолцоог бий болгох

1. Санал, гомдол

2. Орон нутгийн хамтын ажиллагаа

3. Холбоо

4. Хамтын ажиллагаа

Цахим мэдээнд бүртгүүлэх

Та ѳѳрийн имэйл хаягийг бүртгүүлснээр манай байгууллагын хэвлэлийн мэдээ, улирал ба жилийн тайлангууд, илтгэлүүд, мѳн бусад компанитай холбоотой мэдээллүүд танд автоматаар хүргэгдэхэд татгалзах зүйлгүй хэмээн мэдүүлсэнд тооцно. Та дээрх мэдээллүүдийг автоматаар хүлээн авахаас татгалзах боломжтой