Байгаль орчны менежмент

Эрдэнэ нь үйл ажиллагаа явуулахын өмнө болзошгүй эрсдэлийг тодорхойлж, холбогдох арга хэмжээ авах замаар байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулахад идэвхи чармайлт гарган ажилладаг. Эдгээр арга хэмжээг тогтмол хянаж, тухайн ашигт малтмалын төслийн хэрэгжилтийн хугацаанд шинэчлэн ажилладаг.

Эрдэнэ нь дараах чиглэлээр байгаль орчны болзошгүй сөрөг нөлөөллийг хянан шинжилдэг. Үүнд:

  • Ус
  • Хог хаягдал
  • Хүрээлэн буй орчин
  • Эрчим хүч

1. Ус

2. Хог хаягдал

3. Хүрээлэн буй орчин

4. Эрчим хүч

Цахим мэдээнд бүртгүүлэх

Та ѳѳрийн имэйл хаягийг бүртгүүлснээр манай байгууллагын хэвлэлийн мэдээ, улирал ба жилийн тайлангууд, илтгэлүүд, мѳн бусад компанитай холбоотой мэдээллүүд танд автоматаар хүргэгдэхэд татгалзах зүйлгүй хэмээн мэдүүлсэнд тооцно. Та дээрх мэдээллүүдийг автоматаар хүлээн авахаас татгалзах боломжтой