Байгаль орчны менежмент

Эрдэнэ нь үйл ажиллагаа явуулахын өмнө болзошгүй эрсдэлийг тодорхойлж, холбогдох арга хэмжээ авах замаар байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулахад идэвхи чармайлт гарган ажилладаг. Эдгээр арга хэмжээг тогтмол хянаж, тухайн ашигт малтмалын төслийн хэрэгжилтийн хугацаанд шинэчлэн ажилладаг.

Эрдэнэ нь дараах чиглэлээр байгаль орчны болзошгүй сөрөг нөлөөллийг хянан шинжилдэг. Үүнд:

  • Ус
  • Хог хаягдал
  • Хүрээлэн буй орчин
  • Эрчим хүч

1. Ус

2. Хог хаягдал

3. Хүрээлэн буй орчин

4. Эрчим хүч


© 2021 Erdene Resource Development Corp.
All rights reserved.
Website by Adnet