Улаан

 • Товч танилцуулга

  2020 оны 4-р улиралд Эрдэнэ Ресурс нь Баян Хѳндий алтны ордтой залгаа орших Улаан тусгай зѳвшѳѳрлийн талбайг 100% эзэмших болсон тухай мэдээлсэн (хэвлэлийн мэдээ). Компани нь 2017 онд тусгай зѳвшѳѳрлийн 51%-ийг эзэмшсэнээс хойш энэхүү талбайд хязгаарлагдмал хайгуул хийсэн боловч геологийн хувьд ѳндѳр хэтийн тѳлѳв бүхий талбай хэмээн тодорохойлогдож байна.  

  Улаан тусгай зѳвшѳѳрлийн талбай нь нийт 1,780 га талбайг хамардаг бѳгѳѳд порфирын зэс болон эпитермаль алтны системийн шинж чанар бүхий кварц-серицит-пирит (QSP)-ийн хүчтэй хувирлын томоохон бүсийг (ойролцоогоор 3км диаметр) агуулдаг. Улаан тусгай зѳвшѳѳрлийн талбай нь томоохон хувирлын бүсийн зүүн ѳмнѳ зүгт байрладаг ба энэхүү хувирлын бүс нь зүүн хойш чиглэн 10 км үргэлжилдэг. Энэхүү хувирлын тренд нь Баян Хѳндий алтны ордыг агуулагч цагаан гялтгануур, серицитийн гадна бүс болон серицитийн хувирлын захаар хүрээлүүлсэн хүчтэй хоёрдогч цахиурын тѳв бүсийг агуулдаг. Энэхүү зүүн ѳмнѳд трендийн дагуу хувирсан бүсэд Улаан, Баян Хѳндий болон бусад эрдэсжсэн хэтийн тѳлѳв бүхий талбай (Хар Морь ба Алтан Сум талбай) багтаж байгаа нь зүүн ѳмнѳд трендийн хагарлын дагуу бүс нутгийн структурын тэлэлтийн тэгш бус байдал ба томоохон галт уул - плутоник тѳвтэй холбогдож байна. Улаан тусгай зѳвшѳѳрлийн талбай дахь хэтийн тѳлѳв бүхий болон зэргэлдээ орших бүсүүдийн эрдэсжилт, хувирлууд нь томоохон структурын дагуу давхцаж эсвэл сунаж эрдэсжсэн нуман шилжилт бүхий баялаг магмын арлын нуман хувиралтай уялддаг.

  2018 онд тусгай зѳвшѳѳрлийн талбайн гол бүсэд 1.3 километр бүсэд нийт 1,050 метрийн ѳрѳмдлѳгийн хѳтѳлбѳрийг хэрэгжүүлсэн. Эдгээр цооногууд нь пиритийн олон концентрац, бага хэмжээний зэсийн эрдэсжилт бүхий пропилитаас филлит кварц-серицитийн пирит (QSP) бүхий галт уулын чулуулаг огтолсон бѳгѳѳд зэсийн утга илэрсэн (60 метрийн турш 100-300 ppm). 2019 онд 3 цооногт 700 метрийн ѳрѳмдлѳгийн хѳтѳлбѳрийг хэрэгжүүлсэн. Нэг цооногт 140-өөс 202 метрийн (цооногийн төгсгөл) гүнд алт агуулсан кварц-турмалины брекч болон брекч судалтай турмалин-цахиур-серицитийн хувирлын бүс байгааг илрүүлсэн. Алт агуулсан аномаль интервалууд: 1.3 г/т алтны агуулга бүхий 2 метр, 0.29 г/т алтны агуулга бүхий 4 метр, 0.5 г/т алтны агуулга бүхий 2 метр, 0.23 г/т алтны агуулга бүхий 2 метрийн интервал илэрсэн.

  Улаан хайгуулын тусгай зѳвшѳѳрѳл нь 12 жилийн 7 дахь жилдээ хүчин тѳгѳлдѳр байгаа бѳгѳѳд Монгол Улсын Ашигт Малтмалын тухай хуульд заасан нѳхцөлүүдийг хангаснаар хайгуулын тусгай зѳвшѳѳрлийн 12 жилийн хугацаа дуусахаас ѳмнѳ ашиглалтын тусгай зѳвшѳѳрѳлд хѳрвүүлэх боломжтой.

  Петер Далтон (Peter Dalton) нь Компанийн Ерѳнхий геологич (Nova Scotia) бөгөөд NI 43-101-т заасан мэргэшсэн этгээд ба техникийн мэдээллийг Эрдэнэ Ресурсийн ѳмнѳѳс хянан баталгаажуулсан болно.

 • ТАЙЛАН

  No technical report available at time. See Erdene’s latest MDA disclosure for technical description of the project (click here)

 • Зураглал

 • ЗУРАГЛАЛ

Цахим мэдээнд бүртгүүлэх

Та ѳѳрийн имэйл хаягийг бүртгүүлснээр манай байгууллагын хэвлэлийн мэдээ, улирал ба жилийн тайлангууд, илтгэлүүд, мѳн бусад компанитай холбоотой мэдээллүүд танд автоматаар хүргэгдэхэд татгалзах зүйлгүй хэмээн мэдүүлсэнд тооцно. Та дээрх мэдээллүүдийг автоматаар хүлээн авахаас татгалзах боломжтой