Товч танилцуулга

Эрдэнийн сүүлийн 4 жилд хийсэн хайгуулын ажлын үр дүнд том хэмжээний, карбонат-полиметалл алтны шинэ систем болох Алтан Нарыг олж тогтоосон. Ялангуяа 2013 оноос 2016 оны хооронд хийгдсэн хайгуулын ажлууд буюу геологийн зураглал, геохими болон геофизикийн хайгуулын ажлууд, олон шатлалт эрэл болон нөөц тогтоох өрөмдлөгийн ажлаар 5.6 км хүдэржилттэй корридорт 18 хэтийн төлөвт талбайг илрүүлсэн. Ингэснээр хүдэржилттэй талбайг ихээр тэлсэн.

Өмнө гүйцэтгэсэн ажлуудад өргөн талбайг хамарсан зураглал, хөрсний геохимийн судалгаа, чулуун дээжлэлт, мөн эпитермаль ордоор мэргэшсэн хөндлөнгийн мэргэжилтнүүдийн хүдэржилтийн хэв маяг болон хүдрийн парагенезийн чиглэлээр хийсэн судалгаа шинжилгээ, хувирлын эрдсийн спектерийн шинжилгээ, структур геологи болон өрөмдлөгийн ажил (нийт 18,987 тууш метр 122 алмазан өрөмдлөгийн цооног) зэрэг ажлууд багтаж байна.

Компани 2016 оны 4 дүгээр улиралд дээр дурдсан хэтийн төлөв бүхий 18 талбайн нэг болох “Нээлтийн бүсийн” төв хэсэгт өндөр агуулга бүхий цөмийг шинээр олж илрүүлсэн. Уг нээлтийг 2017 оны 2 болон 3 дугаар улирлын өрөмдлөгийн ажлаар нарийвчлан тогтоосон.

Энэхүү ажлын үр дүн:

  • TND-101: 52.3 г/т алт, 125 г/т мөнгө болон 5.3% хар тугалга-цайрын агуулгатай 15 метр
  • TND-104: 6.1 г/т алт, 92 г/т мөнгө болон 1.45% хар тугалга-цайрын агуулгатай 8 метр
  • TND-105: 7.9 г/т алт, 44 г/т мөнгө болон 1.8% хар тугалга-цайрын агуулгатай 14 метр
  • TND-110: 10.3 г/т алт, 37 г/т мөнгө, 1.7% хар тугалга-цайрын агуулгатай 20 метр.

Эрдэнэ Ресурс нь 2015 оны 3-р сард Алтан Нарын анхан шатны нѳѳцийн тайланг танилцуулсан бѳгѳѳд үүнд 10,819 метрийн турш ѳрѳмдсѳн 71 алмазан ѳрмийн үр дүн багтсан. 2015 оны 3-р улирлаас 2017 оны 4-р улирлын хооронд Компани нь нэмж 7,782 метрийн турш 51 алмазан ѳрѳмдлѳг хийсэн. 2015 оноос хойш хийгдсэн ѳрѳмдлѳгийн судалгаа нь Нээлтийн Бүс (“DZ”) болон Хойд Холбоо (“UN”) бүс дэх нѳѳцийн хязгаарыг нэмэгдүүлэх, 5.6 км турш 16 хэтийн тѳлѳв бүхий талбайд эрдэсжилт илрүүлэх, нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн. Энэхүү нэмэлт ѳрѳмдлѳгийн дүнд Нээлтийн Бүсэд ѳндѳр агуулга бүхий тѳв цѳмийг илрүүлсэн. 2018 оны 5 сарын 10-нд танилцуулсан нѳѳцийн тайлангаар бодит нѳѳц AuEq (“Алтны эквивалент” буюу “Алтны дүйцэх нэгж”) нѳѳц нь 208%, боломжит AuEq нѳѳц нь 172%-иар ѳссѳн.

  • Бодит нѳѳц нь дунджаар 2.8 г/т AuEq агуулгатай 5.0 сая тн хүдэрт 452,900 унц нѳѳц, боломжит нѳѳц нь 3.4 сая тн хүдэрт 2.5 г/т AuEq агуулгатай277,100 унц нѳѳц агуулагдаж байна.
  • Бодит нѳѳцѳд 317,000 унц алт (2.0 г/т алтны агуулга бүхий), 31,600 тн цайр, 29,000 тн хар тугалга болон 2.35 сая унц мѳнгѳний нѳѳц агуулагдаж байна. Боломжид нѳѳцѳд 185,700 унц алт (1.7 г/т алтны агуулга бүхий), 23,700 тн цайр, 22,300 тн хар тугалга болон 865,900 унц мѳнгѳний нѳѳц агуулагдаж байна.
  • AuEq агуулга бодит нѳѳцийн хувьд 12%, боломжит нѳѳцийн хувьд 19% ѳссѳн.
  • Алтны агуулга бодит нѳѳцийн хувьд 18%, боломжит нѳѳцийн хувьд 13% ѳссѳн.
  • Нийт нѳѳцийн 90% нь газрын гадаргаас 150 метрээс илүүгүй гүнд, бүсүүд нь бүгд суналын дагуу, гүндээ нээлттэй байна.

Эрдэнэ 2017 оны өрөмдлөгийн ажлаас гадна дараагийн шатны металлургийн судалгааг хийсэн (туршилтаар 48 цагийн уусгалт хийхэд 96 хүртэлх хувийн металл авалттай байсан). Мөн тухай бүрт хайгуулын ажлын тайллыг дэмжих зорилгоор хэд хэдэн хараат бус мэргэжилтнүүдийг талбай дээр ажиллуулсан. Үүнд: Эпитермал алтны хүдэржилтийн тэргүүлэх мэргэжилтэн Др. Жеффри Хеденквист, эпитермал болон порфирийн системийн хувирлын судалгааны мэргэжилтэн Иманц Кавалиерис, туршлагатай структур геологич Армелле Клоппенбург нар багтаж байна.

Алтан Нарыг карбонат-полиметаллт алтны (CBMG) орд гэж үзэж байгаа ба энэ нь гүндээ болон суналын дагуу нээлттэй байх олон тооны, хагас параллель, дундаас эгц босоо уналтай, эпитермал судлууд болон брекчийн бүсүүдээрээ онцлог байдаг. Карбонат-полиметаллт алтны орд нь эпитермал ордын дэд бүлэгт хамаардаг ба Баррик Гоулдын Поргера уурхай (Папуа Шинэ Гвиней), Рио Тинтогийн олборлолт эрхэлж байсан Келиан уурхай (Индонези), Континентал Гоулдын Буритика төсөл (Колумби) зэрэг баруун өмнөд Номхон далайн эрэг дагуу ордууд энэ төрөлд багтдаг. Энэ төрлийн ордууд нь ерөнхийдөө нуман тогтоц (арлан нум г.м.) дахь порфирийн интрузивын дээд хэсэгт тохиолдох ба судал/брекчи хэлбэрээр ашигт малтмал бус карбонат эрдсүүд болон полиметаллын эрдсийн бөөгнөрлийг агуулдаг. Алтан Нар орд нь ийм төрлийн ашигт малтмал бус эрдсүүдийн бөөгнөрөлтэй байдаг. Эдгээр ордууд дахь хүдрийн бүсүүдийн тархац нь хагарал/ан цавшилтын бүс болон галт уулын дэлбэрэлтийн брекч, хоолой зэргээр хязгаарлагддаг ба хүдэржилт нь Келиан уурхайнх шиг 500 гаруй метр гүн үргэлжлэх боломжтой байдаг.

Алтан Нарын тусгай зөвшөөрөл нь 2%-ийн борлуулалтын цэвэр ашгийн төлбөр (“NSR”)-ийг Сэндсторм Гоулд Лтд-д төлөх үүрэг хүлээсэн бөгөөд буцаан худалдан авах замаар төлбөрийг 1% хүртэл бууруулах боломжтой.


© 2020 Erdene Resource Development Corp.
All rights reserved.
Website by Adnet