МЭДЭЭ

2019-12-05
Эрдэнэ Ресурс нь Баян Хѳндий Алтны Тѳслийн урьдчилсан ТЭЗҮ-ийг бүртгүүлж, Европын Сэргээн Босголт Хѳгжлийн Банкны оролцоотой хийсэн санхүүжилтийг хаалаа

2019-11-12
Эрдэнэ Ресурс 3-р улирлын санхүүгийн тайлан болон Хѳндий Алтны Тѳслийн талаар танилцууллаа

2019-11-06
Эрдэнэ Ресурс нь Хѳндий Алтны Дүүргийн хайгуул, техникийн хѳтѳлбѳрийн талаар мэдээлэл хийлээ

2019-10-28
Эрдэнэ Ресурс нь Хэдли Виддап-ыг Тѳлѳѳлѳн Удирдах Зѳвлѳлийн гишүүнээр томиллоо

2019-10-21
Эрдэнэ Ресурс нь Баян Хѳндий алтны тѳслийн урьдчилсан ТЭЗҮ-ийн эерэг үр дүнг танилцууллаа

2019-10-15
Эрдэнэ Ресурс нь Европын Сэргээн Босголт, Хѳгжлийн Банкны оролцоотой 8 сая канад долларын санхүүжилтийн багц зарлалаа

2019-09-18
Эрдэнэ Ресурс Хѳндий Алтны Тѳслийн ѳрмийн хѳтѳлбѳрийг эхлүүллээ

2019-08-12
Эрдэнэ Ресурс 2-р улирлын санхүүгийн тайлан, Хѳндий Алтны Тѳсѳл болон урьдчилсан ТЭЗҮ-д багтсан 2-р улирлын ѳндѳр агуулга бүхий ѳрѳмдлѳгийн үр дүнгийн талаар танилцууллаа

2019-08-06
Эрдэнэ Ресурс ѳндѳр агуулга бүхий Баян Хѳндий алтны тѳслийн ашиглалтын тусгай зѳвшѳѳрлийг авлаа

2019-07-10
Эрдэнэ Ресурс 2 сая долларын хаалттай санхүүжилтийг татан тѳвлѳрүүллээ

2019-06-21
Эрдэнэ Ресурс хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын үр дүнг танилцууллаа

2019-06-18
Эрдэнэ Ресурс хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын үеэр вебкаст хийнэ

2019-06-12
Эрдэнэ Ресурс Хѳндий Алтны Тѳслийн урьдчилсан ТЭЗҮ боловсруулах, дараагийн шатны ѳрѳмдлѳгийн хѳтѳлбѳрийг санхүүжүүлэх хаалттай хѳрѳнгѳ оруулалт татан тѳвлѳрүүлэхээ мэдэгдлээ

2019-05-13
Эрдэнэ Ресурс нь Хѳндий Алтны Тѳслийн ѳрмийн хѳтѳлбѳрѳѳр 5.9 г/т агуулга бүхий 112 метрийн интервалыг огтолж, ѳмнѳ нь хайгуул хийгдээгүй бүсэд алтны ѳндѳр агуулга нээн илрүүллээ.

2019-05-08
Эрдэнэ Ресурс нэгдүгээр улирлын санхүүгийн болон тѳслийн үйл ажиллагааны тайланг танилцууллаа

2019-05-02
Эрдэнэ Ресурс шинэ санхүү хариуцсан захирал томиллоо

2019-04-16
Эрдэнэ Ресурс Сэндсторм Гоулд-аас Хѳндий Алтны Тѳсѳл дэх роялтиг буцаан худалдан авлаа

2019-04-09
Эрдэнэ Ресурс Хѳндий Алтны Тѳсѳл дээр ѳрѳмдлѳгийн хѳтѳлбѳр эхлүүллээ

2019-04-01
Эрдэнэ Ресурс нь 2018 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлан, 2019 оны Хѳндий Алтны Тѳслийн тѳлѳвлѳгѳѳг танилцууллаа

2019-03-26
Эрдэнэ Ресурс нь Хѳндий Алтны Тѳслийн роялтиг Сэндсторм Гоулд-аас буцаан худалдан авах мэдэгдэл гаргалаа

2019-02-28
Эрдэнэ Ресурс $2.5 сая канад долларыг хаалттай хүрээнд татан тѳвлѳрүүллээ

2019-02-12
Эрдэнэ Ресурс нь хаалттай хүрээнд санхүүжилт хийхээр тѳлѳвлѳж байна

2019-02-05
Эрдэнэ Ресурс нь Хѳндий алтны тѳслийн анхан шатны эдийн засгийн тооцооллын тайланг бүртгүүллээ


© 2021 Erdene Resource Development Corp.
All rights reserved.
Website by Adnet