МЭДЭЭ

2019.12.05
Эрдэнэ Ресурс нь Баян Хѳндий Алтны Тѳслийн урьдчилсан ТЭЗҮ-ийг бүртгүүлж, Европын Сэргээн Босголт Хѳгжлийн Банкны оролцоотой хийсэн санхүүжилтийг хаалаа

2019.11.12
Эрдэнэ Ресурс 3-р улирлын санхүүгийн тайлан болон Хѳндий Алтны Тѳслийн талаар танилцууллаа

2019.11.06
Эрдэнэ Ресурс нь Хѳндий Алтны Дүүргийн хайгуул, техникийн хѳтѳлбѳрийн талаар мэдээлэл хийлээ

2019.10.28
Эрдэнэ Ресурс нь Хэдли Виддап-ыг Тѳлѳѳлѳн Удирдах Зѳвлѳлийн гишүүнээр томиллоо

2019.10.21
Эрдэнэ Ресурс нь Баян Хѳндий алтны тѳслийн урьдчилсан ТЭЗҮ-ийн эерэг үр дүнг танилцууллаа

2019.10.15
Эрдэнэ Ресурс нь Европын Сэргээн Босголт, Хѳгжлийн Банкны оролцоотой 8 сая канад долларын санхүүжилтийн багц зарлалаа

2019.09.18
Эрдэнэ Ресурс Хѳндий Алтны Тѳслийн ѳрмийн хѳтѳлбѳрийг эхлүүллээ

2019.08.12
Эрдэнэ Ресурс 2-р улирлын санхүүгийн тайлан, Хѳндий Алтны Тѳсѳл болон урьдчилсан ТЭЗҮ-д багтсан 2-р улирлын ѳндѳр агуулга бүхий ѳрѳмдлѳгийн үр дүнгийн талаар танилцууллаа

2019.08.06
Эрдэнэ Ресурс ѳндѳр агуулга бүхий Баян Хѳндий алтны тѳслийн ашиглалтын тусгай зѳвшѳѳрлийг авлаа

2019.07.10
Эрдэнэ Ресурс 2 сая долларын хаалттай санхүүжилтийг татан тѳвлѳрүүллээ

2019.06.21
Эрдэнэ Ресурс хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын үр дүнг танилцууллаа

2019.06.18
Эрдэнэ Ресурс хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын үеэр вебкаст хийнэ

2019.06.12
Эрдэнэ Ресурс Хѳндий Алтны Тѳслийн урьдчилсан ТЭЗҮ боловсруулах, дараагийн шатны ѳрѳмдлѳгийн хѳтѳлбѳрийг санхүүжүүлэх хаалттай хѳрѳнгѳ оруулалт татан тѳвлѳрүүлэхээ мэдэгдлээ

2019.05.13
Эрдэнэ Ресурс нь Хѳндий Алтны Тѳслийн ѳрмийн хѳтѳлбѳрѳѳр 5.9 г/т агуулга бүхий 112 метрийн интервалыг огтолж, ѳмнѳ нь хайгуул хийгдээгүй бүсэд алтны ѳндѳр агуулга нээн илрүүллээ.

2019.05.08
Эрдэнэ Ресурс нэгдүгээр улирлын санхүүгийн болон тѳслийн үйл ажиллагааны тайланг танилцууллаа

2019.05.02
Эрдэнэ Ресурс шинэ санхүү хариуцсан захирал томиллоо

2019.04.16
Эрдэнэ Ресурс Сэндсторм Гоулд-аас Хѳндий Алтны Тѳсѳл дэх роялтиг буцаан худалдан авлаа

2019.04.09
Эрдэнэ Ресурс Хѳндий Алтны Тѳсѳл дээр ѳрѳмдлѳгийн хѳтѳлбѳр эхлүүллээ

2019.04.01
Эрдэнэ Ресурс нь 2018 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлан, 2019 оны Хѳндий Алтны Тѳслийн тѳлѳвлѳгѳѳг танилцууллаа

2019.03.26
Эрдэнэ Ресурс нь Хѳндий Алтны Тѳслийн роялтиг Сэндсторм Гоулд-аас буцаан худалдан авах мэдэгдэл гаргалаа

2019.02.28
Эрдэнэ Ресурс $2.5 сая канад долларыг хаалттай хүрээнд татан тѳвлѳрүүллээ

2019.02.12
Эрдэнэ Ресурс нь хаалттай хүрээнд санхүүжилт хийхээр тѳлѳвлѳж байна

2019.02.05
Эрдэнэ Ресурс нь Хѳндий алтны тѳслийн анхан шатны эдийн засгийн тооцооллын тайланг бүртгүүллээ

Цахим мэдээнд бүртгүүлэх

Та ѳѳрийн имэйл хаягийг бүртгүүлснээр манай байгууллагын хэвлэлийн мэдээ, улирал ба жилийн тайлангууд, илтгэлүүд, мѳн бусад компанитай холбоотой мэдээллүүд танд автоматаар хүргэгдэхэд татгалзах зүйлгүй хэмээн мэдүүлсэнд тооцно. Та дээрх мэдээллүүдийг автоматаар хүлээн авахаас татгалзах боломжтой