МЭДЭЭ

2017-12-06
Эрдэнэ нь Баян Хөндий төслийн Страйкер бүсэд 4.2г/т алтны агуулгатай 61 метр, Стайкераас баруун зүгт 250 метр зайд, талбай тэлэх цооногт 9.2 г/т алттай 15 метрийг тус тус огтоллоо.

2017-10-31
Эрдэнэ Мидфийлд бүсийн зүүн хэсэгт 45 г/т алттай 1 метрийг агуулсан 1.8 г/т алтны агуулга бүхий 43 метр, Страйкерийн баруун хэсэгт 51г/т алттай 1 метрийг агуулсан 2.8 г/т алтны агуулга бүхий 20 метрийг тус тус илрүүлэн Баян Хөндий төслийн хүдэржилтийн бүс

2017-10-12
Эрдэнэ нь Алтан Нар төсөл дээр 10.3 г/т алттай 20 метрийг илрүүлсэн ба Баян Хөндий, Алтан Нарын өрөмдлөгийн ажлын хэмжээг 33,000 тууш метр болгон ихэсгэв

2017-09-14
Эрдэнэ компанийн Баян Хөндий алтны төслийн металлургийн судалгаа эерэг дүнтэй байна

2017-09-12
Эрдэнэ нь Мидфийлд бүсийн хойд хэсэгт Шинэ бүс илрүүлэхээр үргэлжлүүлэн ажиллаж байна; Баян Хөндий алтны төсөл дээр 33 г/т алттай 3 метрийг агуулсан 1.14 г/т алтны агуулга бүхий 120 метрийг огтоллоо

2017-08-30
Эрдэнэ компани Баян Хөндийн алтны дүүрэг дэх эзэмшил газраа тэлж, Улаан төслийг хүдалдан авах гэрээг эцэслэв.

2017-08-22
Эрдэнэ компани Баян Хөндий алтны төслийн зэргэлдээх Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг цаашид 100% эзэмших боломжтойгоор дийлэнхи хувийг нь худалдан авлаа

2017-08-16
Эрдэнэ компани Төслийн үйл явц болон Хоёрдугаар улирлын санхүүгийн шинэчилсэн мэдээг танилцууллаа

2017-08-14
Эрдэнэ компани Баян Хөндий алтны төслийн Мидфийлд бүсийн хойд хэсэгт хийсэн талбай тэлэх цооногт 3.3 г/т алтны агуулга бүхий 40 метр болон 1.6 г/т алтны агуулга бүхий 72 метрийг огтоллоо

2017-07-17
Эрдэнэ компани Монгол улсын баруун өмнөд хэсэгт алтны хайгуулын ажлын талаар шинэчилсэн мэдээг гаргалаа; Баян Хөндийн баруун хэсэг дэх алтны бүсийг үргэлжлүүлэн тэлсээр байна

2017-06-29
Эрдэнэ олон цооногт хүдэржилт илрүүлэн Мидфийлд бүсийг 280 метрээр гадагш тэллээ. 1.5 г/т алттай 60 метрийг илрүүлэв; Баян Хөндийн хүдэржилтийн суналын урт 1.3 км-ийг давлаа; Мидфийлд бүсийн гүний үргэлжлэлийг 6.5 г/т алттай 24 метрээр тэллээ

2017-06-15
Эрдэнэ Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит болон Тусгай хурлын үр дүнг зарлалаа

2017-06-08
Эрдэнэ компани Мидфийлд бүсийн хойд хэсэгт талбай тэлэлтийн цооногт 2.8 г/т алттай 108 метр, Страйкер бүсийн зүүн хэсэгт талбай тэлэлтийн цооногт 12.8 г/т алттай 10 метрийг тус тус огтолж Баян Хөндий дэх хүдэржилтийг үргэлжлүүлэн тэлсээр байна

2017-05-30
Эрдэнэ нь Баян Хөндий хүдэржилтийн бүсүүдийг талбай тэлэх цооногууд үргэлжлүүлэн тэлсээр байгаа ба зэргэлдээ орших Алтан Нар төсөл дээр 9.5 г/т алтны агуулга бүхий 14 метр огтлогдлоо

2017-05-04
Эрдэнэ Баян Хөндий алтны төсөл дэх өндөр агуулгат алтны бүсийг 6.0 г/т алттай 80 метр болон 6.1 г/т алттай 56 метрийг илрүүлэн үргэлжлүүлэн тэлсээр байна

2017-04-13
Эрдэнэ Монгол Улс дахь алтны төслүүд дээр 24,000 тууш метрийн өрөмдлөгийн ажлыг эхлүүллээ; Баян Хөндийд өрөмдлөгийн ажил эхлэв

2017-03-28
Эрдэнэ компани төслийн дүгнэлт болон жилийн эцсийн санхүүгийн үр дүнгээ танилцууллаа; Баян Хөндий, Алтан Нар алтны төслүүдэд 24,000 тууш метр өрөмдлөгийн ажил хийхээ мэдэгдэв

2017-03-21
Эрдэнэ хаалттай хөрөнгө оруулалтыг хаав

2017-03-16
Эрдэнэ хаалттай хөрөнгө оруулалт татахаа зарлалаа

2017-02-23
Эрдэнэ компани илүү захиалгатай 13.8 сая долларын санхүүжилтийг хаав

2017-01-31
Эрдэнэ өмнө зарласан санхүүжилтийн хэмжээг 12 сая доллар болгон өсгөв

2017-01-30
Эрдэнэ нэмэлт хувьцаа гарган, 10 сая долларын санхүүжилт татахаа зарлав

2017-01-10
Эрдэнэ компани Баян Хөндийн залуу хурдас доорх алтны шинэ бүсийг 5.2 г/т алттай 41 метр болон 4.0 г/т алттай 72 метр зэрэг үр дүнгээр тэллээ;


© 2021 Erdene Resource Development Corp.
All rights reserved.
Website by Adnet