МЭДЭЭ

2017.12.06
Эрдэнэ нь Баян Хөндий төслийн Страйкер бүсэд 4.2г/т алтны агуулгатай 61 метр, Стайкераас баруун зүгт 250 метр зайд, талбай тэлэх цооногт 9.2 г/т алттай 15 метрийг тус тус огтоллоо.

2017.10.31
Эрдэнэ Мидфийлд бүсийн зүүн хэсэгт 45 г/т алттай 1 метрийг агуулсан 1.8 г/т алтны агуулга бүхий 43 метр, Страйкерийн баруун хэсэгт 51г/т алттай 1 метрийг агуулсан 2.8 г/т алтны агуулга бүхий 20 метрийг тус тус илрүүлэн Баян Хөндий төслийн хүдэржилтийн бүс

2017.10.12
Эрдэнэ нь Алтан Нар төсөл дээр 10.3 г/т алттай 20 метрийг илрүүлсэн ба Баян Хөндий, Алтан Нарын өрөмдлөгийн ажлын хэмжээг 33,000 тууш метр болгон ихэсгэв

2017.09.14
Эрдэнэ компанийн Баян Хөндий алтны төслийн металлургийн судалгаа эерэг дүнтэй байна

2017.09.12
Эрдэнэ нь Мидфийлд бүсийн хойд хэсэгт Шинэ бүс илрүүлэхээр үргэлжлүүлэн ажиллаж байна; Баян Хөндий алтны төсөл дээр 33 г/т алттай 3 метрийг агуулсан 1.14 г/т алтны агуулга бүхий 120 метрийг огтоллоо

2017.08.30
Эрдэнэ компани Баян Хөндийн алтны дүүрэг дэх эзэмшил газраа тэлж, Улаан төслийг хүдалдан авах гэрээг эцэслэв.

2017.08.22
Эрдэнэ компани Баян Хөндий алтны төслийн зэргэлдээх Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг цаашид 100% эзэмших боломжтойгоор дийлэнхи хувийг нь худалдан авлаа

2017.08.16
Эрдэнэ компани Төслийн үйл явц болон Хоёрдугаар улирлын санхүүгийн шинэчилсэн мэдээг танилцууллаа

2017.08.14
Эрдэнэ компани Баян Хөндий алтны төслийн Мидфийлд бүсийн хойд хэсэгт хийсэн талбай тэлэх цооногт 3.3 г/т алтны агуулга бүхий 40 метр болон 1.6 г/т алтны агуулга бүхий 72 метрийг огтоллоо

2017.07.17
Эрдэнэ компани Монгол улсын баруун өмнөд хэсэгт алтны хайгуулын ажлын талаар шинэчилсэн мэдээг гаргалаа; Баян Хөндийн баруун хэсэг дэх алтны бүсийг үргэлжлүүлэн тэлсээр байна

2017.06.29
Эрдэнэ олон цооногт хүдэржилт илрүүлэн Мидфийлд бүсийг 280 метрээр гадагш тэллээ. 1.5 г/т алттай 60 метрийг илрүүлэв; Баян Хөндийн хүдэржилтийн суналын урт 1.3 км-ийг давлаа; Мидфийлд бүсийн гүний үргэлжлэлийг 6.5 г/т алттай 24 метрээр тэллээ

2017.06.15
Эрдэнэ Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит болон Тусгай хурлын үр дүнг зарлалаа

2017.06.08
Эрдэнэ компани Мидфийлд бүсийн хойд хэсэгт талбай тэлэлтийн цооногт 2.8 г/т алттай 108 метр, Страйкер бүсийн зүүн хэсэгт талбай тэлэлтийн цооногт 12.8 г/т алттай 10 метрийг тус тус огтолж Баян Хөндий дэх хүдэржилтийг үргэлжлүүлэн тэлсээр байна

2017.05.30
Эрдэнэ нь Баян Хөндий хүдэржилтийн бүсүүдийг талбай тэлэх цооногууд үргэлжлүүлэн тэлсээр байгаа ба зэргэлдээ орших Алтан Нар төсөл дээр 9.5 г/т алтны агуулга бүхий 14 метр огтлогдлоо

2017.05.04
Эрдэнэ Баян Хөндий алтны төсөл дэх өндөр агуулгат алтны бүсийг 6.0 г/т алттай 80 метр болон 6.1 г/т алттай 56 метрийг илрүүлэн үргэлжлүүлэн тэлсээр байна

2017.04.13
Эрдэнэ Монгол Улс дахь алтны төслүүд дээр 24,000 тууш метрийн өрөмдлөгийн ажлыг эхлүүллээ; Баян Хөндийд өрөмдлөгийн ажил эхлэв

2017.03.28
Эрдэнэ компани төслийн дүгнэлт болон жилийн эцсийн санхүүгийн үр дүнгээ танилцууллаа; Баян Хөндий, Алтан Нар алтны төслүүдэд 24,000 тууш метр өрөмдлөгийн ажил хийхээ мэдэгдэв

2017.03.21
Эрдэнэ хаалттай хөрөнгө оруулалтыг хаав

2017.03.16
Эрдэнэ хаалттай хөрөнгө оруулалт татахаа зарлалаа

2017.02.23
Эрдэнэ компани илүү захиалгатай 13.8 сая долларын санхүүжилтийг хаав

2017.01.31
Эрдэнэ өмнө зарласан санхүүжилтийн хэмжээг 12 сая доллар болгон өсгөв

2017.01.30
Эрдэнэ нэмэлт хувьцаа гарган, 10 сая долларын санхүүжилт татахаа зарлав

2017.01.10
Эрдэнэ компани Баян Хөндийн залуу хурдас доорх алтны шинэ бүсийг 5.2 г/т алттай 41 метр болон 4.0 г/т алттай 72 метр зэрэг үр дүнгээр тэллээ;

Цахим мэдээнд бүртгүүлэх

Та ѳѳрийн имэйл хаягийг бүртгүүлснээр манай байгууллагын хэвлэлийн мэдээ, улирал ба жилийн тайлангууд, илтгэлүүд, мѳн бусад компанитай холбоотой мэдээллүүд танд автоматаар хүргэгдэхэд татгалзах зүйлгүй хэмээн мэдүүлсэнд тооцно. Та дээрх мэдээллүүдийг автоматаар хүлээн авахаас татгалзах боломжтой