МЭДЭЭ

2016.12.19
Эрдэнэ компани Алтан нар төслийн талбайд 9.3 г/т алтны агуулга бүхий 110 метрийг огтоллоо

2016.11.28
Эрдэнэ 29 г/т алттай 12 метрийг агуулсан 6.3 г/т алтны агуулга бүхий 65 метрийг илрүүллээ.Энэ нь одоогоор мэдэгдэж буй хамгийн баян хүдэржилт бөгөөд алтны өндөр агуулгатай бүсүүдийг үргэлжлүүлэн тэлсээр байна

2016.11.17
Эрдэнэ нь 2.1 г/т алтны агуулга бүхий 56 метрийг илрүүлэн Баян Хөндий дэх хүдэржилтийг үргэлжлүүлэн бататгасаар байна; 4 дүгээр улирлын талбай тэлэх өрөмдлөгийн ажлын төлөвлөгөөнд өөрчлөлт орууллаа

2016.11.15
Эрдэнэ нь Компанийн талаар мэдээлэл хийж, варрантын төлбөрт 1.08 сая доллар хүлээн авснаа мэдэгдлээ

2016.10.18
Эрдэнэ компани Баян Хөндийд талбай тэлэх цооногийг 170 метрийн зайд өрөмдөн 2.0 г/т алттай 68 метр, Страйкер бүсэд 6.8 г/т алттай 31 метрийг тус тус огтолжээ

2016.10.04
Эрдэнэ компани Баян Хөндийд газрын гадаргаас эхлэх 2.0 г/т алттай 116 метр интервалд байх 7.5 г/т алттай 24 метрийг огтолжээ; 4 дүгээр улиралд хийгдэх өрөмдлөгийн ажлын хэмжээг ихэсгэв

2016.09.06
Эрдэнэ нь Монгол Улсын баруун өмнөд хэсэгт байх, 100 хувь өөрийн эзэмшлийн, өндөр агуулга бүхий алтны төслүүд дээр 3-4 дүгээр улирлын өрөмдлөгийн ажлыг эхлүүллээ

2016.08.23
Эрдэнэ Монгол Улс дахь алтны төслүүдийнхээ талаар шинэчлэсэн мэдээг гаргалаа

2016.06.22
Эрдэнэ нь Баян Хөндий төслийн талбайд газрын гадаргаас эхлэх 14.3 г/т алтны агуулга бүхий 8.3 метрийг огтолон дөт гүний, өндөр агуулга бүхий алтны хүдэржилтийг үргэлжлүүлэн илрүүлсээр байна.

2016.06.16
Эрдэнэ Жилийн Ерөнхий Хурлын (AGM) онцлох асуудлуудыг танилцууллаа

2016.06.14
Эрдэнэ Баян Хөндий дэх алтны хүдэржилттэй бүсийн гүнийг 2 г/т алттай 26 метрийг агуулсан 1.0 г/т алттай 66 метрээр тэллээ. Мөн суваг малталтын ажлаар газрын гадаргад 2.1 г/т алттай 37 метрийг илрүүллээ

2016.06.13
Эрдэнэ Жилийн Ерөнхий Хурлын вэбкаст (webcast)-ийг зарлалаа

2016.06.06
Эрдэнэ хаалттай хөрөнгө оруулалтыг хаав

2016.05.30
Эрдэнэ нь 500,000 долларын хаалттай хөрөнгө оруулалт татахаа зарлалаа

2016.05.24
Эрдэнэ Баян Хөндийд 4.7 г/т алттай 7 метрийг агуулсан 1.1 г/т алттай 70 метрийг илрүүлэн алтны хүдэржилтийг үргэлжлүүлэн илрүүлсээр байна

2016.05.17
Эрдэнэ нь Др. Анна Биолик, Дэвид Мошер нарыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд нэр дэвшүүлэв

2016.05.09
Эрдэнэ Баян Хөндий алтны төсөл дээр 49.4 г/т алттай 3 метр болон 26.8 г/т алтай 5 метрийг агуулсан 5.3 г/т алттай 63 метрийг илрүүлэв

2016.04.22
Эрдэнэ Транс Алтайн Хамтын ажиллагааны талаар мэдээлэл хийв

2016.04.21
Эрдэнэ Сэндсторм Гоулдтай хийсэн 2.5 сая долларын санхүүжилтийг хаав

2016.04.11
Эрдэнэ 2.5 сая долларын санхүүжилтийг Сэндсторм Гоулдтай хийхээ мэдэгдэв

2016.04.08
Эрдэнэ нь Баян Хөндий алтны төсөлд өрөмдлөгийн ажил эхлүүллээ

2016.03.15
Эрдэнэ Баян Хөндий алтны төслийн талаар мэдээлэл гаргаж, варрантын төлбөрт 770,000 доллар хүлээн авлаа

2016.02.16
Эрдэнийн шинээр нээж илрүүлсэн өндөр агуулга бүхий Баян Хөндий алтны төслийн алтны металл авалт 99%-тай байгааг мэдээллэв

2016.01.05
Эрдэнэ нь алтны уурхайн удирдах албан тушаалтан болох Дэвид Мошерийг Стратегийн зөвлөхөөр томиллоо. Мөн төслийн талаар шинэчлэсэн мэдээлэл гаргалаа

Цахим мэдээнд бүртгүүлэх

Та ѳѳрийн имэйл хаягийг бүртгүүлснээр манай байгууллагын хэвлэлийн мэдээ, улирал ба жилийн тайлангууд, илтгэлүүд, мѳн бусад компанитай холбоотой мэдээллүүд танд автоматаар хүргэгдэхэд татгалзах зүйлгүй хэмээн мэдүүлсэнд тооцно. Та дээрх мэдээллүүдийг автоматаар хүлээн авахаас татгалзах боломжтой