МЭДЭЭ

2015.12.14
Эрдэнэ Баян Хөндийн Страйкер бүсийн гүнийг 9.9 г/т алттай 15 метрээр, суналыг 16 г/т алттай 12 метрээр тэллээ

2015.12.09
Эрдэнэ нь Баян Хөндий төслийн талбайд өндөр агуулгатай, алт агуулагч хэд хэдэн структурыг илрүүлэв

2015.11.16
Эрдэнэ Төслийн явц болон Улирлын санхүүгийн үр дүнг танилцуулав

2015.11.10
Эрдэнэ хаалттай хөрөнгө оруулалтыг амжилттай татан төвлөрүүллээ

2015.11.09
Эрдэнэ Баян Хөндий алтны хайгуулын талбайд анхны өрөмдлөгийн ажлыг эхлүүллээ

2015.11.03
Эрдэнэ варрантын хугацааг гурван сараар сунгахаа мэдэгдэв

2015.10.20
Эрдэнэ Баян Хөндий алтны төсөл дээр өрөмдлөгийн ажил эхлүүлэхтэй холбоотойгоор хаалттай хөрөнгө оруулалт татахаа зарлав

2015.10.15
Эрдэнэ компани Алтан Нарын Нээлтийн бүсэд 9.2 г/т алттай дүйцэх 9 метр зэрэг алт-полиметаллын өндөр агуулга бүхий олон интервал илрүүлснээ мэдэгдлээ.

2015.10.05
Эрдэнэ Монгол Улсын баруун өмнөд хэсэгт өндөр агуулга бүхий алтны илрлийг олж нээлээ

2015.09.29
Эрдэнэ компани Хойд Холбоо бүсэд 5.3 г/т алттай дүйцэх агуулга бүхий 12 метрийг өрөмдөн илрүүлсэн ба 200 метрийн урттай, талбай тэлэх суваг малталтын ажил хийн 2.5 г/т алттай дүйцэх агуулга бүхий 28 метрийг илрүүлэв.

2015.09.16
Эрдэнийн Алтан Нар төсөл нь металлургийн судалгаагаар металл авалт 88%-тай байна; Мөн РангиПинкокМинарко (RPM)-аар хараат бус, төслийн Стратегийн боломжийг үнэлэх судалгааны ажил хийлгэхээр боллоо

2015.08.13
Эрдэнэ металлын хайгуулын төслүүдийнхээ шинэчлэсэн мэдээг гаргалаа; Мөн Алтан Нар алт-полиметаллын төсөл дээр өрөмдлөгийн ажлыг эхлүүллээ

2015.07.15
Эрдэнэ болон Тиан По компаниуд Опционы гэрээндээ өөрчлөлт орууллаа; Хөвийн Хар зэсийн порфирийн төсөл дээр өрөмдлөгийн ажлыг эхлүүлнэ

2015.07.06
Эрдэнэ Лэйтон Крофтыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр томилов

2015.06.12
Эрдэнэ нийт 1.5 сая долларын хаалттай хөрөнгө оруулалтын хоёрдугаар шатыг хаав

2015.06.09
Эрдэнэ Жилийн ерөнхий хурлын онцлох сэдэв болон Төслийн явцын талаар мэдээлэл хийлээ

2015.06.04
Эрдэнийн хаалттай хөрөнгө оруулалтын хэмжээ захиалгаас давав; 1.15 сая долларын эхний шатны санхүүжилтийг хаан, санхүүжилтийн хэмжээг 1.5 сая доллар болгон нэмэгдүүлэв

2015.05.21
Эрдэнэ хаалттай санхүүжилт татахаа зараллаа. Мөн Оюу Толгойн гэрээний ач холбогдлын талаар мэдээллээ

2015.04.27
Эрдэнэ хаалттай санхүүжилтийг хааж, Монгол дахь стратегийн түншлэлийг бэхжүүлэв

2015.04.01
Эрдэнэ жилийн эцсийн санхүүгийн үр дүн, Төслийн явцын талаар мэдээлэв

2015.03.31
Эрдэнэ Алтан Нар алт-полиметаллын төслийн нөөцийн анхны тооцоог мэдээллэв

2015.02.12
Эрдэнэ компани Зуун Мод молибдени-зэсийн төслийн хувийг бэлэн мөнгө болон хувьцаагаар дамжуулан эзэмших гэрээг Тиан По Ресурзис Лтд. компанитай байгуулав

2015.02.09
Эрдэнэ Алтан Нар төсөл дээр газрын гадаргаас 35 метрийн гүнд 5.1 г/т алтны агуулга бүхий 30 метр болон алт-полиметаллын өндөр агуулга бүхий олон бүсийг огтоллоо

2015.01.12
Эрдэнэ Алтан Нар төсөлд 7.1 г/т алттай дүйцэх агуулгатай 7 метр болон 2.5 г/т алттай дүйцэх агуулгатай 51 метрийг өрөмдөн илрүүллээ

Цахим мэдээнд бүртгүүлэх

Та ѳѳрийн имэйл хаягийг бүртгүүлснээр манай байгууллагын хэвлэлийн мэдээ, улирал ба жилийн тайлангууд, илтгэлүүд, мѳн бусад компанитай холбоотой мэдээллүүд танд автоматаар хүргэгдэхэд татгалзах зүйлгүй хэмээн мэдүүлсэнд тооцно. Та дээрх мэдээллүүдийг автоматаар хүлээн авахаас татгалзах боломжтой