МЭДЭЭ

2014.11.14
Эрдэнэ компани санхүүжилтээ баталгаажууллаа, мөн Алтан Нар алт-полиметаллын төслийн өрөмдлөгийн ажлыг эхлүүлэв

2014.10.06
Эрдэнэ хаалттай хөрөнгө оруулалт зарлав

2014.10.02
Эрдэнэ Алтан Нар төслийн хайгуулын талаар мэдээлэл гаргав

2014.08.25
Эрдэнэ Хөвийн Хар зэсийн төсөл болон Алтан Нар алтны төсөлд суваг малталтын ажлаа эхлүүлж, хайгуулын болон компанийн үйл ажиллагааны талаар танилцууллаа

2014.06.19
Эрдэнэ Жилийн Ерөнхий хурлын онцлох асуудлууд болон Төслийн явцын талаар мэдээлэл хийв

2014.06.02
Эрдэнэ Алтан Нар төсөл дээр 5.8 г/т алттай 19 метрийн интервальд байх 17.7 г/т алт, 69 г/т мөнгө, 2.1% хар тугалга болон 2.5% цайрын агуулгатай 5 метрийг илрүүлэн алт, полиметаллын өндөр агуулгат бүсийг огтоллоо

2014.05.22
Эрдэнэ Алтан Нар төсөл дээр 2.1 г/т алтны агуулга бүхий 22 метр, 4 г/т алтны агуулга бүхий 12 метрийг өрөмдөн илрүүлсэн бөгөөд энэ нь геохими, геофизик болон геологийн ажлын үр дүн юм

2014.05.13
Эрдэнэ хаалттай санхүүжилтийг хаалаа

2014.04.21
Эрдэнэ Алтан Нар алтны төслийн өрөмдлөгийн ажлыг эхлүүлэв. Хаалттай хөрөнгө оруулалтыг хаав.

2014.04.21
Эрдэнэ нь хаалттай санхүүжилтийг амжилттай хаалаа

2014.04.15
Эрдэнэ хаалттай санхүүжилтийн татахаа зарлалаа

2014.04.01
Эрдэнэ жилийн эцсийн санхүүгийн үр дүн, төслийн явцын талаар танилцуулав

2014.01.22
Эрдэнийн Алтан Нар төсөл дэх сувгийн малталтын ажил нь 20 г/т алт, 138 г/т мөнгө, 17% хар тугалга, 5% цайрын агуулга бүхий 7 метр зэрэг алт, полиметаллын өндөр агуулгатай хэд хэдэн бүсийг илрүүллээ

Цахим мэдээнд бүртгүүлэх

Та ѳѳрийн имэйл хаягийг бүртгүүлснээр манай байгууллагын хэвлэлийн мэдээ, улирал ба жилийн тайлангууд, илтгэлүүд, мѳн бусад компанитай холбоотой мэдээллүүд танд автоматаар хүргэгдэхэд татгалзах зүйлгүй хэмээн мэдүүлсэнд тооцно. Та дээрх мэдээллүүдийг автоматаар хүлээн авахаас татгалзах боломжтой