МЭДЭЭ

2012.12.21
Эрдэнийн Монгол Улс дахь 1,000,000 долларын хаалттай хөрөнгө оруулалтыг MIBG-ээр дамжуулан хаалаа

2012.12.12
Эрдэнэ хаалттай хөрөнгө оруулалт татан төвлөрүүлэхээ зарлав

2012.11.27
Эрдэнэ Алтан Нар төсөлд алтны хүдэржилтийн корридор байгааг өрөмдлөгийн ажлаар баталгаажууллаа

2012.11.13
Эрдэнэ Алтан Нарын Нээлтийн бүсийг тэлэв

2012.11.09
Эрдэнэ болон Мориен нар хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулсан ба компаниудын хувьцааны арилжаа нээгдснийг мэдэгдэв-Хамтарсан хэвлэлийн мэдээ

2012.10.29
Эрдэнийн Алтан Нар алт-мөнгөний төслийн анхны өрөмдлөгийн үр дүн нь алтны хүдэржилтийн шинэ бүсүүд байгааг тогтоолоо

2012.10.26
Эрдэнэ болон ЭйПиЭм корпорацийн хувьцаа эзэмшигчид Гэрэээний төлөвлөгөөг дэмжсэн санал өглөө

2012.10.09
Эрдэнэ нь Алтан Нар алтны төслийн 5 километрийн урт суналын дагуух хэд хэдэн шинэ цэгийг шалгах өрөмдлөгийн ажлаа эхлүүлэв

2012.10.02
Эрдэнэ компани нээлттэй хоёр компани болж хуваагдах санал гаргав

2012.08.22
Эрдэнэ Монгол Улс дахь металлын хайгуулын төслүүдийн явцын талаар мэдээллэв. Алтан Нар дахь алт агуулсан судлууд болон брекчүүд нь 5 километрийн урт суналтайгаар үргэлжилж байна

2012.08.13
Компанийн Хойд Америк дахь хөрөнгийг хариуцах Компанийг Мориен Ресорзис Корп. хэмээн нэрлэж, тус компанийн Гүйцэтгэх захирлаар Жон Будрескиг томилов

2012.08.08
Эрдэнэ нь Донкин Коул болон Монгол дахь ашигт малтмалын хайгуулын төслүүдийг тусад нь салган, нээлттэй хувьцаат компаниуд болгох гэрээг эцэслэв.

2012.07.26
Эрдэнэ Донкин экспортийн коксжих нүүрсний төслийн явцын талаар мэдээллэв

2012.07.03
Эрдэнэ Гранит Хилл хайрган карьерийн талбайг 3.35 сая ам.доллараар борлуулав. Мөн Жилийн ерөнхий хурлын үр дүнгийн талаар мэдээлэв

2012.06.28
Эрдэнэ нь Донкин Коул төслийн хөгжүүлэлт болон Монгол дахь хайгуулын ажлыг удирдах хоёр нээлттэй компани болж хуваагдана

2012.05.30
Эрдэнэ Алтан Нар алтны илрэлийг өргөжүүлэх өрөмдлөгийн ажлаа үргэлжлүүлж байна

2012.05.22
Эрдэнэ Гранит Хиллийн газар болон нөөцийн төлбөр авах эрхээ худалдахаа мэдэгдлээ

2012.05.17
Эрдэнэ Төслийн явц болон Нэгдүгээр улирлын санхүүгийн үр дүнгийн талаар танилцуулав

2012.04.26
Экстрата коул компани нь Донкин Коул төсөл дээр хамтарч ажиллах олборлолтын компани хайж байна

2012.04.26
Эрдэнэ Донкин Коул төслийн явцын талаар мэдээллэх хурлын товыг тогтоолоо

2012.03.29
Эрдэнэ төслийн явц болон жилийн эцсийн санхүүгийн үр дүнгийн талаар танилцуулав

2012.03.05
Эрдэнэ Алтан Нар алт-мөнгөний төсөл дээр өрөмдлөгийн ажил хийхээ мэдэгдэв

2012.01.26
Эрдэнэ Алтан Нар төсөл дэх өргөн тархацтай алтны хүдэржилтийг баталгаажуулав

2012.01.19
Эрдэнэ Жон Будрескиг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд томилж, хөрөнгийн бүтцийг хянан судлах ажлыг эхлүүлэв

2012.01.18
Эрдэнэ Алтан Нар төслийн алтны эпитермаль хүдэржилтийн бүсийг 4.3 г/т алт болон 24.1 г/т мөнгөтэй 29 метрээр тэлэв

2012.01.17
Гранит Хилл олборлолтоо эхлүүлж, Эрдэнэ 2012 онд нөөцийн төлбөрийг хүлээн авав

Цахим мэдээнд бүртгүүлэх

Та ѳѳрийн имэйл хаягийг бүртгүүлснээр манай байгууллагын хэвлэлийн мэдээ, улирал ба жилийн тайлангууд, илтгэлүүд, мѳн бусад компанитай холбоотой мэдээллүүд танд автоматаар хүргэгдэхэд татгалзах зүйлгүй хэмээн мэдүүлсэнд тооцно. Та дээрх мэдээллүүдийг автоматаар хүлээн авахаас татгалзах боломжтой