МЭДЭЭ

2011.12.06
Эрдэнэ хаалттай санхүүжилтийг хийж гүйцэтгэв

2011.11.28
Эрдэнэ нь ЭмАйСиСи (MICC)-ээр дамжуулан,1,715,000 долларын хаалттай хөрөнгө оруулалтыг татан төвлөрүүлэв

2011.11.16
Эрдэнэ Монголиа Интернэйшнл Капитал Корпорэйшнээр дамжуулан хаалттай арилжаа хийхээ мэдэгдэв

2011.11.15
Эрдэнэ төслийн явц болон гуравдугаар улирлын санхүүгийн үр дүнгийн талаар мэдээллээ

2011.11.10
Эрдэнэ Монгол Улсын баруун өмнөд хэсэгт байх Алтан Нар эпитермаль алтны төсөл дээр өрөмдлөгийн ажил эхлүүлэв

2011.10.12
Эрдэнийн хийсэн өрөмдлөгийн ажил нь Монгол Улсын баруун өмнөд хэсэгт газрын гадаргад ойр эпитермаль алтны томоохон хүдэржилт байгааг баталгаажуулав

2011.09.09
Эрдэнэ Удирдлагын багаа бэхжүүлэв

2011.09.07
Эрдэнэ Монгол Улсын баруун өмнөд хэсэгт алтны шинэ илрэл олж тогтоосноо мэдэгдэв

2011.08.15
Эрдэнэ Төслийн явц болон Хоёрдугаар улирлын санхүүгийн үр дүнгийн талаар мэдээлэв

2011.07.25
Эрдэнийн өрөмдлөгийн ажлын үр дүн нь Номин төсөл дэх зэс-алт-мөнгөний сульфидийн бүс үргэлжилж байгааг баталгаажууллаа

2011.07.06
Эрдэнийн Номин төсөлд зэс-алт-мөнгөний сульфидийн бүс байгааг анхны өрөмдлөгийн ажлын дүн баталгаажууллаа

2011.06.30
Эрдэнэ Зуун Мод зэс-молибденийн төслийн NI 43-101 дагуу боловсруулсан Техникийн тайланг SEDAR-т бүртгүүлэв.

2011.06.30
Эрдэнэ Донкин экспортийн коксжих нүүрсний төсөлд хийсэн Хараат бус техникийн тайланг хүлээн авлаа

2011.06.24
Эрдэнэ Жилийн ерөнхий хурлын онцлох асуудлыг танилцууллаа

2011.06.21
2010 оны Жилийн Ерөнхий хурал – 2011 оны 6-р сарын 23-нд

2011.06.16
Эрдэнэ Монгол дахь зэс-алт-мөнгөний төслүүд дээр өрөмдлөгийн ажлыг эхлүүлэв

2011.06.15
Эрдэнэ Төслийн явц болон нэгдүгээр улирлын санхүүгийн үр дүнгийн талаар танилцууллаа

2011.06.02
Эрдэнэ Зуун Мод молибдени-зэсийн төслийн NI 43-101 дагуу боловсруулсан техникийн тайланг шинэчилсэнээ мэдэгдэв

2011.05.31
Эрдэнэ Монгол Улс дахь Зэс-молибденийн Зуун Мод ордын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг хүлээн авлаа

2011.04.12
Эрдэнэ компани Төслийн явц болон Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн үр дүнгийн талаар мэдээлэв

2011.03.04
Эрдэнэ Монгол дахь зэсийн хайгуулын нэмэлт үр дүнг мэдээлэв

2011.02.17
Эрдэнийн Зуун Мод төслийн үр дүн Монгол орны зэс, молибдений порфирийн хэтийн төлөвийг нэмэгдүүллээ

2011.02.16
Эрдэнэ Донкин экспортийн коксжих нүүрсний төслийн явцын талаар мэдээлэв

2011.02.01
Эрдэнэ Монгол Улс дахь Зуун Мод төсөл дээр зэсийн шинэ бүс олж илрүүллээ

2011.01.05
Эрдэнэ Монгол Улс дахь Зуун Мод төсөлд өрөмдлөгийн ажил хийж гүйцэтгэв

Цахим мэдээнд бүртгүүлэх

Та ѳѳрийн имэйл хаягийг бүртгүүлснээр манай байгууллагын хэвлэлийн мэдээ, улирал ба жилийн тайлангууд, илтгэлүүд, мѳн бусад компанитай холбоотой мэдээллүүд танд автоматаар хүргэгдэхэд татгалзах зүйлгүй хэмээн мэдүүлсэнд тооцно. Та дээрх мэдээллүүдийг автоматаар хүлээн авахаас татгалзах боломжтой