МЭДЭЭ

2011-12-06
Эрдэнэ хаалттай санхүүжилтийг хийж гүйцэтгэв

2011-11-28
Эрдэнэ нь ЭмАйСиСи (MICC)-ээр дамжуулан,1,715,000 долларын хаалттай хөрөнгө оруулалтыг татан төвлөрүүлэв

2011-11-16
Эрдэнэ Монголиа Интернэйшнл Капитал Корпорэйшнээр дамжуулан хаалттай арилжаа хийхээ мэдэгдэв

2011-11-15
Эрдэнэ төслийн явц болон гуравдугаар улирлын санхүүгийн үр дүнгийн талаар мэдээллээ

2011-11-10
Эрдэнэ Монгол Улсын баруун өмнөд хэсэгт байх Алтан Нар эпитермаль алтны төсөл дээр өрөмдлөгийн ажил эхлүүлэв

2011-10-12
Эрдэнийн хийсэн өрөмдлөгийн ажил нь Монгол Улсын баруун өмнөд хэсэгт газрын гадаргад ойр эпитермаль алтны томоохон хүдэржилт байгааг баталгаажуулав

2011-09-09
Эрдэнэ Удирдлагын багаа бэхжүүлэв

2011-09-07
Эрдэнэ Монгол Улсын баруун өмнөд хэсэгт алтны шинэ илрэл олж тогтоосноо мэдэгдэв

2011-08-15
Эрдэнэ Төслийн явц болон Хоёрдугаар улирлын санхүүгийн үр дүнгийн талаар мэдээлэв

2011-07-25
Эрдэнийн өрөмдлөгийн ажлын үр дүн нь Номин төсөл дэх зэс-алт-мөнгөний сульфидийн бүс үргэлжилж байгааг баталгаажууллаа

2011-07-06
Эрдэнийн Номин төсөлд зэс-алт-мөнгөний сульфидийн бүс байгааг анхны өрөмдлөгийн ажлын дүн баталгаажууллаа

2011-06-30
Эрдэнэ Донкин экспортийн коксжих нүүрсний төсөлд хийсэн Хараат бус техникийн тайланг хүлээн авлаа

2011-06-30
Эрдэнэ Зуун Мод зэс-молибденийн төслийн NI 43-101 дагуу боловсруулсан Техникийн тайланг SEDAR-т бүртгүүлэв.

2011-06-24
Эрдэнэ Жилийн ерөнхий хурлын онцлох асуудлыг танилцууллаа

2011-06-21
2010 оны Жилийн Ерөнхий хурал – 2011 оны 6-р сарын 23-нд

2011-06-16
Эрдэнэ Монгол дахь зэс-алт-мөнгөний төслүүд дээр өрөмдлөгийн ажлыг эхлүүлэв

2011-06-15
Эрдэнэ Төслийн явц болон нэгдүгээр улирлын санхүүгийн үр дүнгийн талаар танилцууллаа

2011-06-02
Эрдэнэ Зуун Мод молибдени-зэсийн төслийн NI 43-101 дагуу боловсруулсан техникийн тайланг шинэчилсэнээ мэдэгдэв

2011-05-31
Эрдэнэ Монгол Улс дахь Зэс-молибденийн Зуун Мод ордын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг хүлээн авлаа

2011-04-12
Эрдэнэ компани Төслийн явц болон Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн үр дүнгийн талаар мэдээлэв

2011-03-04
Эрдэнэ Монгол дахь зэсийн хайгуулын нэмэлт үр дүнг мэдээлэв

2011-02-17
Эрдэнийн Зуун Мод төслийн үр дүн Монгол орны зэс, молибдений порфирийн хэтийн төлөвийг нэмэгдүүллээ

2011-02-16
Эрдэнэ Донкин экспортийн коксжих нүүрсний төслийн явцын талаар мэдээлэв

2011-02-01
Эрдэнэ Монгол Улс дахь Зуун Мод төсөл дээр зэсийн шинэ бүс олж илрүүллээ

2011-01-05
Эрдэнэ Монгол Улс дахь Зуун Мод төсөлд өрөмдлөгийн ажил хийж гүйцэтгэв


© 2021 Erdene Resource Development Corp.
All rights reserved.
Website by Adnet