МЭДЭЭ

2010.11.17
Эрдэнэ компани Төслийн явц болон Гуравдугаар улирлын санхүүгийн үр дүнгийн талаар мэдээллэв

2010.11.02
Эрдэнийн Зуун Мод молибдений төсөл дээр өрөмдлөгийн ажил эхэллээ

2010.09.22
Эрдэнэ зэс-алтны шинэ илрэл дээрээ хайгуулын ажил эхлүүллээ

2010.08.12
Эрдэнэ компани Төслийн явц байдал болон Хоёрдугаар удирлын санхүүгийн тайлангийн үр дүнгийн талаар мэдээлэв

2010.08.06
Эрдэнэ Эдвэнсэд Праймери Минералз Корп.-ын хувьцааг худалдан авлаа

2010.06.01
Эрдэнэ Экстрата Коулын Малком Коксыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр томилсноо мэдэгдэв

2010.05.21
Эрдэнэ Жилийн ерөнхий хурлын онцлох асуудлыг танилцууллаа

2010.05.17
Эрдэнэ Нэгдүгээр улирлын Төслийн явц болон санхүүгийн үр дүнгийн талаар мэдээлэв

2010.05.10
Эрдэнэ Монгол Улс дахь нүүрсний төслийн явц байдлын талаар мэдээлэв

2010.04.20
Эрдэнэ Донкин коксжих нүүрсний төслийн хөгжүүлэлтийн явцын талаар танилцуулав

2010.02.11
Эрдэнэ Донкин коксжих нүүрсний төслийн явц байдлын талаар мэдээллэв

2010.02.10
Эрдэнэ Гранит Хилл аггрегэйт төслийн хөгжүүлэлтийг хамтран хийх шинэ хамтрагчийг танилцууллаа

Цахим мэдээнд бүртгүүлэх

Та ѳѳрийн имэйл хаягийг бүртгүүлснээр манай байгууллагын хэвлэлийн мэдээ, улирал ба жилийн тайлангууд, илтгэлүүд, мѳн бусад компанитай холбоотой мэдээллүүд танд автоматаар хүргэгдэхэд татгалзах зүйлгүй хэмээн мэдүүлсэнд тооцно. Та дээрх мэдээллүүдийг автоматаар хүлээн авахаас татгалзах боломжтой